Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2021, 79697Plannen | ruimtelijkBestemmingsplan Buitengebied 3e herziening grotendeels onherroepelijk

 

Het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening is op 9 november 2017 vastgesteld. Op 6 juni 2019 is een herstelbesluit vastgesteld dat voor zag in een aanpassing van de regels over het kleinschalig kamperen en het toevoegen van nadere regels voor de scoutingterreinen aan de Oude Middelburgse Haven te Veere en de Wulpenburgseweg 6 te Veere.

Tegen de besluiten van de gemeenteraad is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft op 24 februari 2021 uitspraak gedaan. Het besluit van 9 november 2017 is voor de volgende onderdelen vernietigd:

 • a.

  aan de gronden met de bestemming “Wonen” en de aanduiding “specifieke vorm van recreatie – kleinschalig kamperen” ter plaatse van Kraaienestweg 1/1A te Veere de aanduiding “maximum aantal standplaatsen = 15” is toegekend;

 • b.

  het plan geen dagrecreatie mogelijk maakt op de gronden met de bestemming Wonen ter plaatse van Kraaienestweg1/1A te Veere;

 • c.

  het de vaststelling van artikel 4, lid 4.1, onder ao van de planregels betreft;

 • d.

  in artikel 4, lid 4.2.5. van de planregels niet is vastgelegd dat een uitzondering wordt gemaakt op artikel 4, lid 4.2.1, onder d, van de planregels

De Raad van State heeft bepaald dat het volgende in de plaatst treedt van het vernietigde besluit van 9 november 2017:

 • a.

  aan de gronden met de bestemming “Wonen” en de aanduiding “specifieke vorm van recreatie – kleinschalig kamperen” ter plaatse van Kraaienestweg 1/1A te Veere op de verbeelding de aanduiding “maximum aantal standplaatsen = 25” wordt toegekend;

 • b.

  onderdeel ao van artikel 4, lid 4.1, van de planregels als volgt komt te luiden: “ao, ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van recreatie – kleinschalig kamperen” en de direct daarop aangrenzende gronden: een kleinschalig kampeerterrein”;

 • c.

  de aanhef van artikel 4, lid 4.2.5, van de planregels wordt gewijzigd in “Op een kleinschalig kampeerterrein ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van recreatie – kleinschalig kamperen” en de aangrenzende gronden waar een bestaand kleinschalig kampeerterrein aanwezig is, gelden in afwijking van het bepaalde in 4.2.1, onder d, de volgende regels:”

De Raad van State draagt de gemeenteraad op om binnen 26 weken na de verzending van de uitspraak een nieuw besluit te nemen over het onderdeel van het plan dat geen dagrecreatie mogelijk maakt op de gronden met de bestemming “Wonen” ter plaatse van Kraaienestweg 1/1A te Veere.

Daarmee is het bestemmingsplan 3e herziening grotendeels onherroepelijk geworden. Het digitale bestemmingsplan is beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is te vinden onder plannummers NL.IMRO.0717.0124BPGh-VG03.

 

 

Ook is het bestemmingsplan in te zien op de gemeentelijke website www.veere.nl onder “Inwoners & bezoekers” “Bouwen en verbouwen – Ruimtelijke plannen buiten de kernen – Buitengebied, 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied Veere”.

Domburg, 17 maart 2021.

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester

J.F.M. Steinbusch R.J. van der Zwaag