Strawinskylaan 1, Amsterdam, Ontheffing artikel 8.3 Bouwbesluit 2012

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens de gemeente Amsterdam bekend dat zij een ontheffing ingevolge het Bouwbesluit 2012 heeft verleend.

Het betreft een ontheffing voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode: - Wk 11: maandag 15 mrt. t/m vrijdag 19 mrt. (5 dagen), van 19:00 tot 22:30 uur; - Wk 12: maandag 22 mrt. t/m vrijdag 26 mrt. (5 dagen), van 19:00 tot 22:30 uur; - Wk 13: maandag 29 mrt. t/m vrijdag 2 apr. (5 dagen), van 19:00 tot 22:30 uur; - Wk 14: maandag 5 apr. t/m vrijdag 9 apr. (5 dagen), van 19:00 tot 22:30 uur. De ontheffing heeft betrekking op: - het door Covid-19 ontstane logistiek probleem oplossen door op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 19.00 uur – 22.30 uur de beschikbare capaciteit van de liften en torenkranen te gebruiken om de materiaal en materieel te transporteren zodanig dat de benodigde middelen beschikbaar zijn op het moment dat deze nodig zijn, namelijk de volgende dag vanaf 7.00 uur. Door het ’s avonds te mogen “vooropperen” van materialen en materieel wordt het logistieke probleem hierdoor sterk verminderd. Aanvrager: Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten Nederland B.V. Zaaknummer: 8391817

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gemeente Amsterdam, T.a.v. Juridisch Bureau, Postbus 483, 1000 AL Amsterdam. Of digitaal via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb. U logt in met uw DigiD of E-herkenning.

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de genoemde datum van het besluit.

Alle stukken inzien? Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Naar boven