Gemeente Rhenen - Bekendmaking subsidieplafonds 2021

 

 

In de raadsvergadering van 10 november 2020 is de programmabegroting voor 2021 – 2024 vastgesteld.

Onderdeel hiervan zijn de subsidieplafonds voor 2021.

Wij maken op grond van artikel 4:26 tot en met 4:28 van de Algemene wet bestuursrecht; en artikel 5 van de Algemene subsidieverordening gemeente Rhenen 2019 deze subsidieplafonds voor het jaar 2021 bekend.

De subsidieplafonds geven het maximaal te verstrekken subsidiebedrag voor 2021 aan.

De wijze van verdeling is geregeld in de Subsidieregelingen 2021 gemeente Rhenen.

 

Plafond subsidieregeling Muziekoriëntatie:

8.773

Plafond subsidieregeling Openbaar Bibliotheekwerk:

319.782

Plafond subsidieregeling Dorpshuis:

36.184

Plafond subsidieregeling Recreatie en toerisme:

45.081

Plafond subsidieregeling Museum:

242.981

Plafond subsidieregeling onderhoud/restauratie gemeentelijke monumenten

10.000

Plafond Buurtbudget:

5.000

Plafond subsidieregeling Voor- en vroegschoolse educatie (VVE):

 

n.n.b

Plafond subsidieregeling Regionale Peuteropvang

51.198

Totaal

718.999

 

Tegen dit besluit tot vaststelling van de subsidieplafonds 2021 kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van bekendmaking van dit besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan de gemeenteraad, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 201, 3910 AE Rhenen. Op de enveloppe dient u in de linkerbovenhoek te vermelden: “bezwaarschrift”.

Via de gemeentelijke website (www.rhenen.nl) kunt u de brochure bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid downloaden.

Naar boven