Gemeenteblad van Middelburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MiddelburgGemeenteblad 2021, 76164BeleidsregelsGemeente Middelburg – Beleidsregels ontheffingen berijden kernwinkelgebied Middelburg

Zaaknummer 102143

 

Het kernwinkelgebied van Middelburg is een bijzonder gebied in de binnenstad waar veel voetgangers komen om een bezoek te brengen aan de hier aanwezige winkels, horeca en dergelijke. Om de veiligheid van het verkeer te waarborgen en om te voorkomen dat het autoluwe karakter van het kernwinkelgebied wordt aangetast, geldt in het kernwinkelgebied een geslotenverklaring voor motorvoertuigen. Dit is aangegeven met geslotenverklaringsborden (C-borden) en voetgangerszoneborden (bord G7). Tijdens de venstertijden voor bedienend verkeer (maandag tot en met zaterdag, dagelijks van 06.00 tot 11.00 uur) is bedienend verkeer toegestaan. De venstertijden zijn aangegeven op onderborden.

 

Om het mogelijk te maken dat bepaalde doelgroepen ook tijdens en/of buiten die venstertijden met een motorvoertuig het kernwinkelgebied mogen berijden, is een ontheffingsregeling opgesteld. Deze ontheffingsregeling bevat beleidsregels die bepalen welke categorieën van belanghebbenden in aanmerking kunnen komen voor een individuele ontheffing om met een motorvoertuig het kernwinkelgebied te mogen berijden, en welke voorwaarden hiervoor gelden.

 

Op basis van artikel 10 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) mogen bestuurders van een motorvoertuig niet het voetpad, fietspad en fiets/bromfietspad gebruiken, en op basis van artikel 62 RVV 1990 zijn weggebruikers verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden.

 

Op basis van artikel 87 RVV 1990 kan het bevoegd gezag ontheffing verlenen van artikel 10, en van artikel 62 voor zover het betreft de verkeerstekens C1, C2, C4, C6 tot en met C21, C22a, C22c. Volgens artikel 1 van het RVV 1990 wordt onder ‘bevoegd gezag’ verstaan: gezag als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994. Omdat de wegen binnen het kernwinkelgebied worden beheerd door Gemeente Middelburg zijn wij bevoegd deze ontheffingen te verlenen.

 

Op basis van artikel 91 van het RVV 1990 mogen bestuurders van een voorrangsvoertuig afwijken van de voorschriften van het RVV 1990 voor zover de uitoefening van hun taak dit vereist. Op basis van artikel 1 van het RVV 1990 wordt onder voorrangsvoertuig verstaan: motorvoertuig dat de optische en geluidssignalen voert als bedoeld in artikel 29 van het RVV 1990.

 

Op basis van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht zijn wij bevoegd beleidsregels vast te stellen met betrekking tot onze bevoegdheden.

 

Op basis van artikel 150 van de Wegenverkeerswet 1994 kan een ontheffing onder beperkingen worden verleend, kunnen voorschriften aan een ontheffing worden verbonden en is het verboden te handelen in strijd met de aan een ontheffing verbonden voorschriften.

 

Besluit

Burgemeester en wethouders van Middelburg besluiten vast te stellen de ‘Beleidsregels ontheffingen berijden kernwinkelgebied Middelburg’, onder gelijktijdige intrekking van de ‘Ontheffingsregeling kernwinkelgebied 2016’.

 

 

Afdeling 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanbieder: particulier die eigenaar, huurder of leaser is van een deelauto;

 • b.

  autoverhuurbedrijf: een organisatie die huurauto’s ter beschikking stelt door middel van een huurcontract, waarbij de auto ter beschikking wordt gesteld aan een huurder die daarvoor een (maandelijkse) vergoeding aan het autoverhuurbedrijf betaalt;

 • c.

  bedrijven: rechtspersonen, ondernemingen of daarmee gelijk te stellen beroepsactiviteiten, waaronder dienstverlening en vrijgevestigde beroepen;

 • d.

  gebruiker: particulier die een deelauto van een aanbieder gebruikt;

 • e.

  huurauto: auto die beschikbaar is voor huur voor een bepaalde periode met een vastgesteld huurtarief die aan een autoverhuurbedrijf betaald moet worden;

 • f.

  kenteken: kenteken als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994;

 • g.

  kernwinkelgebied: de Beddewijkstraat, het gedeelte van de Gravenstraat tussen de Zusterstraat en de Markt, het gedeelte van de Herenstraat tussen het ‘Herenpleintje’ ter hoogte van perceelnummer 6B en de Lange Delft, het gedeelte van de Koorkerkstraat tussen de Nieuwe Wal en de Lange Delft, de Korte Delft, de Korte Geere, de Kromme Weele, de Lammerensteeg, de Lange Delft, het gedeelte van de Lange Geere tussen de Papenstraat en de Langeviele, het gedeelte van de Lange Noordstraat tussen de Stadhuisstraat/ Bachtensteene en de Markt, de Langeviele, de Markt, de Nieuwe Burg, de Nieuwstraat, het Plein 1940, de Pottenmarkt, de Schuiffelstraat, het gedeelte van de Segeersstraat tussen de Sint Barbaragang en de Lange Delft, het gedeelte van de Sint Janstraat tussen de Zusterstraat en de Lange Delft, de Stroopoortgang en de Vlasmarkt;

 • h.

  leaseauto: een auto die beschikbaar is voor een leasenemer voor een vastgesteld leasetarief en voor een leasevergoeding die aan het leasebedrijf betaald moet worden;

 • i.

  leasebedrijf: een organisatie die leaseauto's ter beschikking stelt door middel van een leaseconstructie, waarbij de auto ter beschikking wordt gesteld aan een huurder die daarvoor een (maandelijkse) vergoeding aan het leasebedrijf betaalt;

 • j.

  ontheffing: een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990;

 • k.

  proximitykaart: een kaart die kan worden uitgelezen door een contactloze kaartlezer bij de toegangspoorten.

 

Afdeling 2 Venstertijden en doelgroepen

 

Artikel 2:1 00.00 tot 24.00 uur

Een ontheffing voor het berijden van het kernwinkelgebied kan worden verstrekt aan:

 • a.

  eigenaren van garages in het kernwinkelgebied;

 • b.

  bouw-, reparatie- en installatiebedrijven voor het verrichten van spoedeisende of geplande werkzaamheden;

 • c.

  artsen, ambulance, brandweer en politie;

 • d.

  gemeentelijke diensten voor zover de uitoefening van hun taak dit vereist;

 • e.

  houders van een evenementenvergunning of promotie- en informatiestandplaatsvergunning in het kernwinkelgebied of van een standplaatsvergunning voor de gemeentelijke warenmarkt, voor zover het berijden van het kernwinkelgebied met een motorvoertuig hiervoor noodzakelijk is;

 • f.

  rouw- en trouwstoeten.

 

Artikel 2:2 18.00 tot 11.00 uur

Een ontheffing voor het berijden van het kernwinkelgebied tussen 18.00 en 11.00 uur kan worden verstrekt aan:

 • a.

  bewoners van panden die uitsluitend via het kernwinkelgebied te bereiken zijn;

 • b.

  bedrijven gevestigd in panden die uitsluitend via het kernwinkelgebied te bereiken zijn, behalve als die bedrijven bedrijfsmatig drank en/of etenswaren bezorgen.

 

Afdeling 3 Voorwaarden

 

Artikel 3:1 Particulieren

Een ontheffing voor particulieren voor het berijden van het kernwinkelgebied wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  op de ontheffing wordt het kenteken vermeld van het voertuig waarvoor de ontheffing geldig is;

 • b.

  het kenteken moet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager staan;

 • c.

  als het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager staat omdat er sprake is van een huur-, lease- of bedrijfsvoertuig, wordt een huurcontract, leasecontract of werkgeversverklaring voor het gebruik van dit voertuig overgelegd, alle op naam, adres en woonplaats van de aanvrager;

 • d.

  als het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager staat omdat er sprake is van particulier autodelen, wordt een ‘Verklaring particulier autodelen’ overgelegd die door de aanbieder en gebruiker is ondertekend.

 

Artikel 3:2 Bedrijven

Een ontheffing voor bedrijven voor het berijden van het kernwinkelgebied wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  op de ontheffing wordt het kenteken vermeld van het voertuig waarvoor de ontheffing geldig is;

 • b.

  het kenteken moet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (= bedrijf) staan, of van de directeur zoals vermeld in het uittreksel van de Kamer van Koophandel, of van de bedrijfsleider blijkende uit een schriftelijke verklaring van het bedrijf;

 • c.

  als het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (= bedrijf), de directeur of de bedrijfsleider staat omdat er sprake is van een huur-, lease- of bedrijfsvoertuig, wordt een werkgeversverklaring voor het gebruik van dit voertuig overgelegd, alle op naam, adres en woonplaats van de aanvrager (=bedrijf).

 

Afdeling 4 Overige bepalingen

 

Artikel 4:1 Aanvraag ontheffingen

Het college neemt alleen complete aanvragen in behandeling. Een complete aanvraag bestaat uit de volgende stukken:

 • a.

  een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

 • b.

  een kopie van het kentekenbewijs of een kopie van het huurcontract, leasecontract, werkgeversverklaring voor het gebruik van het voertuig, of een verklaring particullier autodelen;

 • c.

  voor zover van toepassing een kopie van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 4:2 Geldigheidsduur ontheffingen

Een ontheffing wordt afgegeven voor maximaal één kalenderjaar.

 

Artikel 4:3 Intrekken ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen:

 • a.

  op verzoek van de houder van de ontheffing;

 • b.

  wanneer de houder van de ontheffing niet (meer) voldoet aan de gestelde criteria;

 • c.

  wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

 • d.

  wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van ontheffingen komt te vervallen;

 • e.

  wanneer de houder van de ontheffing in strijd handelt met de aan de ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen;

 • f.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • g.

  om redenen van algemeen belang.

 

Artikel 4:4 Proximitykaart

 • 1.

  Een proximitykaart kan worden verstrekt tegen overlegging van:

  • a.

   een ontheffing;

  • b.

   een evenementenvergunning;

  • c.

   een standplaatsvergunning voor de zaterdagmarkt.

 • 2.

  Een proximitykaart wordt slechts verstrekt tegen betaling van een waarborgsom van € 22,50. Deze waarborgsom wordt terugbetaald als de proximitykaart in goede staat wordt ingeleverd.

 • 3.

  Voor het verstrekken van een proximitykaart in verband met vermissing van een eerder afgegeven proximitykaart, worden extra administratiekosten in rekening gebracht van € 22,50.

 

Afdeling 5 Slotbepalingen

 

Artikel 5:1 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2021.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Middelburg

in hun vergadering van 9 maart 2021.

de secretaris,                                   de burgemeester,

mr. A. van den Brink                       mr. H.M. Bergmann