Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 75903Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan “Pastoor van Winkelstraat 41 Schaijk”

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Pastoor van Winkelstraat 41 Schaijk’ voor iedereen ter inzage ligt. Hieronder wordt aangegeven waarover het ontwerpbestemmingsplan gaat.

Plan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot doel om de bestaande woonbestemming voor 1 woning om te zetten in een woonbestemming voor het realiseren van 9 levensloopbestendige woningen. Hiertoe zullen alle bestaande opstallen worden gesloopt.

Het plan bekijken?

Conform het bepaalde in artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 3.8 Wro ligt het ontwerpbestemmingsplan met alle bijbehorende stukken vanaf maandag 15 maart 2021 tot maandag 26 april 2021 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Landerd. Voor het inzien dient u een afspraak te maken.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer IDN: NL.IMRO.1685BPsch2020Pwinkel41-OW01.

Reageren?

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Uw reactie noemen wij een zienswijze.

U dient uw (bij voorkeur schriftelijke) reactie binnen de genoemde termijn van zes weken kenbaar te maken. Een schriftelijke reactie ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan moet geadresseerd worden aan de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de heer A. Dunlop via 0486-458213. Let op: u kunt niet per email reageren!

Nadere informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak voor het inzien van het plan kunt u contact opnemen met de heer A. Dunlop via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail Alexander.Dunlop@landerd.nl.