Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2021, 74689BeleidsregelsBeleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;  gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 Participatiewet;

 

overwegende dat het wenselijk is om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK) en daarom wenselijk voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

 

Besluit vast te stellen de hierna volgende:

 

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, IOAW, IOAZ en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  a. college: college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen;

  b. inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval in het inkomen als gevolg van de coronacrisis;

  c.nsubstantiële terugval: een terugval in inkomen per 1 januari 2021 van 30% of meer ten opzichte van het inkomen per 1 januari 2020;

  d.wet: Participatiewet.

Artikel 2 Doelgroep TONK

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager:

 • a.

  die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in zijn of haar inkomen;

 • b.

  die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kan voldoen, en

 • c.

  waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 • 1.

  Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval, waardoor de betaling van noodzakelijke kosten niet, of niet volledig mogelijk is uit het inkomen en de beschikbare geldmiddelen.

 • 2.

  Het deel van het inkomen dat hoger is dan de voor aanvrager toepasselijke bijstandsnorm wordt volledig als draagkracht aangemerkt.

 • 3.

  Indien de beschikbare geldmiddelen van de aanvrager meer bedragen dan de vermogensgrens van artikel 34 lid 3 van de wet, die voor aanvrager zou gelden als hij bijstand zou ontvangen op grond van de wet anders dan op grond van deze beleidsregels, wordt het meerdere volledig als draagkracht in aanmerking genomen.

 • 4.

  Er kan volstaan worden met een verklaring van de aanvrager dat de substantiële terugval in inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus Covid-19.

 • 5.

  Het college verstrekt geen tegemoetkoming indien de aanvrager woonkostentoeslag ontvangt.

 • 6.

  De Beleidsregels Bijzondere Bijstand Gemeente Hoogeveen zijn niet van toepassing op de aanvragen TONK.

 • 7.

  Artikel 31 lid 2 en artikel 33 lid 5 van de wet zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidsregels.

Artikel 4 Noodzakelijke kosten

 • 1.

  De tegemoetkoming TONK kan betrekking hebben op de volgende voor de aanvrager noodzakelijke algemene kosten van bestaan:

  a. kosten van huur;

  b. kosten van de hypotheek, of hypotheekrente voor de woning;

  c. kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning.

 • 2.

  Uitsluitend dat deel van de kosten genoemd in het eerste lid onderdelen a en b dat meer bedraagt dan € 430,00 komt voor bijzondere bijstand in aanmerking. 

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt schriftelijk ingediend.

 • 2.

  Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  a. de bewijzen van het inkomen van de maand januari 2020 en januari 2021;

  b. de bewijzen van de beschikbare geldmiddelen van de maand januari 2020 en januari 2021;

  c. de bewijzen van de noodzakelijke kosten; en

  d. voorschotbeschikking Toeslagen van de Belastingdienst over 2021.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid onderdeel d hoeft geen voorschotbeschikking te worden verstrekt, indien geen toeslagen van de belastingdienst worden ontvangen.

 • 4.

  Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 augustus 2021.

Artikel 6 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

Artikel 7 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari tot 1 juli 2021.

Artikel 8 Maximale hoogte tegemoetkoming

 • 1.

  De maximale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregel bedraagt € 1.000,- per maand per huishouden.

 • 2.

  Het college keert niet meer uit dan dat er door het rijk ten behoeve van deze regeling wordt verstrekt.

Artikel 9 inkomen

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  inkomen uit arbeid;

 • b.

  inkomen uit een uitkering;

 • c.

  inkomen uit verhuur; en

 • d.

  inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Artikel 10 Beschikbare geldmiddelen

 • 1.

  Beschikbare geldmiddelen zijn geldmiddelen waarover de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

 • 2.

  Het betreft de beschikbare geldmiddelen van de aanvrager en zijn gezin.

 • 3.

  Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan:

  a. contant geld;

  b. geld op betaal- en spaarrekeningen;

  c. cryptovaluta, zoals bitcoins;

  d. de waarde van effecten, hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot.

 • 4.

  Geldmiddelen van de onderneming worden niet in aanmerking genomen.

Artikel 11 Afzien opleggen verhuisverplichting

Het college legt aan de aanvrager die op basis van deze beleidsregel in aanmerking komt voor de tegemoetkoming TONK, geen verhuisverplichting op.

Artikel 12 Drempelbedrag

Geen tegemoetkoming TONK wordt verstrekt voor zover de kosten waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd, een bedrag van € 50,- niet te boven gaan.

Artikel 13 Uitbetaling

De uitbetaling vindt maandelijks plaats.

Artikel 14 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  De beleidsregels treden in werking een dag na publicatie en werken terug tot en met 1 januari 2021.

 • 2.

  Deze regeling werkt vanaf 1 januari tot en met 31 juli 2021.

Artikel 15 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels TONK gemeente Hoogeveen.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Hoogeveen,

secretaris, burgemeester,

Jan Scholten Karel Loohuis

Toelichting

 

Algemeen

Sommige huishoudens hebben te maken met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen. Vanwege de economische crisis door de maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bestrijding van het coronavirus. Deze huishoudens kunnen daardoor in de problemen raken met de betaling van noodzakelijke kosten, waaronder woonlasten. Deze problemen kunnen niet worden opgelost door het stelsel van sociale zekerheid en de eerder genomen maatregelen uit de steunpakketten. Sommige huishoudens dreigen tussen wal en schip te vallen. Het Rijk en gemeenten voelen zich verantwoordelijk voor deze huishoudens met financiële zorgen.

 

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten. Deze tegemoetkoming is voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval en daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit het inkomen. Het gaat hierbij om een vergoeding voor daadwerkelijke noodzakelijke kosten, niet om een inkomensondersteunende regeling. De tijdelijke noodmaatregel TONK geldt van 01 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. In deze periode wordt een ruimere toegang tot het instrument van de bijzondere bijstand geboden.

 

Op grond van de Participatiewet (Pw) kan door de gemeente in individuele gevallen bijzondere bijstand verstrekt worden als het door bijzondere omstandigheden niet meer mogelijk is om de noodzakelijke kosten te betalen (artikel 35 lid 1 Pw). Gemeenten hebben daarbij eigen beleidsvrijheid. Er worden voor de tegemoetkoming TONK géén nadere centrale regels vastgesteld. Het is en blijft aan de gemeenten om in voorkomende individuele gevallen, ruimhartiger om te gaan met draagkracht dan de gemeentelijke richtlijnen in “niet coronatijd” voorschrijven.

 

Het is wenselijk de bestaande gemeentelijke beleidsregels bijzondere bijstand aan te passen om deze nieuwe doelgroep toegang te kunnen bieden. Daartoe kan de gemeente ‘Tijdelijke beleidsregels TONK’ opstellen. Deze tijdelijke beleidsregels dienen door het college worden vastgesteld.

 

Artikel 3

Divosa geeft in haar handreiking twee werkwijzen om uitvoering aan de TONK te geven. Het college kiest voor de meest praktische en eenvoudige manier om het recht op een tegemoetkoming op grond van de TONK vast te stellen en te verstrekken. Bij woonlasten zoeken we aansluiting bij het component uit de Participatiewet.

 

Hieronder een voorbeeld:

 

Voorbeeld

echtpaar

Inkomen per 1 januari 2020

€ 5.000,00

per maand netto

Inkomen per 1 januari 2021

€ 3.000,00

per maand netto

Woonlasten (B)

€ 2.000,00

per maand

Vermogen

€ 10.000,00

bijstandsnorm echtpaar

€ 1.536,34

per maand netto

Vermogensgrens PW gehuwden

€ 12.590,00

Aandeel vaste woonlasten

€ 430,00

 

 

Uitwerking voorbeeld

Vermogen lager dan vermogensgrens

ja

Aandeel woonlasten ≥ € 430,00

ja

Berekening draagkracht inkomen per maand

€ 1.463,66

Berekening bijzondere bijstand per maand

(B-3-2)

€ 106,34

 

Artikel 4

Gemiddeld komt € 430,00 per maand van de woonkosten voor eigen rekening van belanghebbenden met een inkomen op het sociaal minimum. Dit is vergelijkbaar met het huurbedrag dat bij een sociale huurwoning voor rekening van een belanghebbende blijft in het kader van de huurtoeslag. Reden waarom dit aandeel voor eigen rekening komt van belanghebbenden die een beroep doen op deze beleidsregels.