Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 74553BeleidsregelsBeleidsregel Plusregeling 2021 gemeente Drechterland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland;

 

Gelet op artikel 35 Participatiewet,

 

Overwegende dat het college nadere regels wil vaststellen voor toekenning van de Plusregeling,

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregel Plusregeling 2021 Drechterland.

Algemeen

De individuele inkomenstoeslag is beschikbaar voor mensen tot de pensioengerechtigde leeftijd. In het minimabeleid gemeente Drechterland is opgenomen dat een belangrijke doelstelling is dat minima in staat zijn via diverse sociaal culturele activiteiten te participeren in de samenleving. Dit eindigt niet bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, reden waarom de gemeente Drechterland kiest voor een Plusregeling.

 

Voor de volgende voorzieningen kan de plusregeling worden aangevraagd (niet limitatief; vele kosten kunnen hieronder vallen; gaat om sociaal, culturele en educatieve activiteiten om te participeren, om mee te kunnen doen):

 • 1.

  NS Kortingskaart

 • 2.

  Abonnement bibliotheek

 • 3.

  Lidmaatschap sport- of culturele vereniging

 • 4.

  Sportattributen / sportkleding

 • 5.

  Zwembad bezoek

 • 6.

  Museumbezoek

 • 7.

  Museumjaarkaart

 • 8.

  Abonnement van de krant of tijdschrift

 • 9.

  Concertbezoek

 • 10.

  Duurzame gebruiksgoederen.

Artikel 1 Aanvragen Plusregeling

Om in aanmerking te komen voor een verstrekking vanuit het Plusregeling moet de aanvrager:

 • 1.

  de pensioen gerechtigde leeftijd hebben bereikt;

 • 2.

  inwoner zijn van de gemeente Drechterland en als zodanig ingeschreven staan bij het BRP;

 • 3.

  een inkomen hebben tot maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm;

 • 4.

  een vermogen hebben dat niet hoger is dan de vermogensgrens zoals genoemd in artikel 34 van de Participatiewet.

Artikel 2 Hoogte van de verstrekking Plusregeling

 • 1.

  De hoogte van de verstrekking bedraagt maximaal € 394,- per jaar per persoon.

 • 2.

  De hoogte van de verstrekking bedraagt maximaal € 561,- per jaar voor gehuwden.

Artikel 3 Vorm en voorwaarden

 • 1.

  De Plusregeling is bestemd voor deelname sociaal culturele activiteiten.

 • 2.

  De aanvraag dient ingediend worden via een door het college vastgesteld formulier.

 • 3.

  Bij een aanvraag moeten bewijsstukken met betrekking tot de hoogte van het inkomen en vermogen op het moment van aanvragen worden overgelegd.

 • 4.

  Bij een aanvraag moeten bewijsstukken die van invloed zijn op het vaststellen van het inkomen en vermogen worden overlegd.

 • 5.

  De uitbetaling geschied op basis van declaraties.

 • 6.

  De factuur/bon die men declareert dient duidelijk te omschrijven om welk product het gaat op het declaratieformulier.

Artikel 4 Terugvordering

De tegemoetkoming kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien de aanvrager onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt en dit heeft geleid tot het ten onrechte verlenen van de verstrekking.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan in individuele bijzondere situaties ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze beleidsregel, indien toepassing van de beleidsregel tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Plusregeling Drechterland 2021.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2021.

 

Aldus besloten in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Drechterland van 22 december 2020.

 

Hoogkarspel, 22 december 2020

Burgemeester en wethouders van Drechterland

De secretaris,

C.M. Minnaert

De burgemeester,

M. Pijl