Gemeenteblad van Bergen (L)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (L)Gemeenteblad 2021, 74405BeleidsregelsUitvoeringsregeling coronacompensatie 2021 gemeente Bergen (L);

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (L)

Gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Bergen (L) 2017;

Overwegende dat het wenselijk is uitvoeringsregels vast te stellen voor de subsidiëring van verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen zonder winstoogmerk waarvan het voortbestaan als gevolg van de coronacrisis ernstig in gevaar is of dreigt te komen;

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de

Uitvoeringsregeling coronacompensatie 2021

 

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Bergen (L) 2017;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (L);

 • c.

  Coronacrisis: de crisis die zich vanaf maart 2020 heeft ontwikkeld als gevolg van COVID-19;

 • d.

  Maatschappelijke activiteiten: activiteiten die bijdragen aan de Bergense leefbaarheid en vitaliteit of activiteiten die ondersteuning bieden aan de inwoners van Bergen volgens de doelstelling en statuten van de rechtspersoon;

 • e.

  Organisatie: de vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk;

Artikel 2 Doelgroep

Deze uitvoeringsregeling coronacompensatie is bedoeld voor een vereniging, stichting of ander rechtspersoon zonder winstoogmerk die gevestigd is in Bergen en haar activiteiten in hoofdzaak richt op de inwoners van Bergen.

Artikel 3 Bereik

De coronacompensatie is bedoeld voor de doelgroep zoals in artikel 2 genoemd en is alleen mogelijk als blijkt dat het voortbestaan van de aanvrager in gevaar dreigt te komen als gevolg van de coronacrisis.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend door de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van de organisatie, vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.

 • 2.

  De aanvrager overlegt, in afwijking van artikel 6 van de Subsidieverordening, in ieder geval:

 • a.

  Een duidelijke onderbouwing en motivering van de aanvraag waaruit blijkt wat er aan ondersteuning (welke vorm en bedrag) wordt gevraagd;

 • b.

  Gegevens waaruit de ernstige financiële situatie van de organisatie blijkt die is ontstaan als gevolg van de coronacrisis. Dit moet worden onderbouwd met de begroting en werkelijke kosten en inkomsten van 2020 en jaarstukken van 2018 en 2019;

 • c.

  Een plan van aanpak over de wijze waarop de coronacompensatie zal worden ingezet om de nadelige gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Hierbij dient ook te worden aangegeven welke resultaten hierdoor worden verwacht;

 • d.

  Gegevens waaruit blijkt welke acties de aanvrager heeft ondernomen om de nadelige gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk in te perken;

 • e.

  Gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager andere compensatiemaatregelen heeft aangevraagd en ingezet (zoals NOW, TOZO, TVL en andere vergelijkbare regelingen).

Artikel 5 Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag kan, in afwijking van artikel 7 van de Subsidieverordening, worden ingediend vanaf het moment van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 11 april 2021.

 • 2.

  Een aanvraag kan digitaal (info@bergen.nl) of schriftelijk worden ingediend.

 • 3.

  Voor de beoordeling of een aanvraag tijdig is ontvangen, wordt gekeken naar de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze datum is uiterlijk 11 april 2021.

Artikel 6 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Het subsidieplafond voor aanvragen onder deze regeling wordt vastgesteld op € 25.000,-.

 • 2.

  Aanvragen om subsidie worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Wordt het subsidieplafond op enige dag overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 7 Hoogte coronacompensatie

 • 1.

  De hoogte van de coronacompensatie bedraagt het bedrag dat nodig is om de financiële noodsituatie als gevolg van de coronacrisis op te lossen, tot een maximum van € 5.000,-.

 • 2.

  Een organisatie komt maximaal één keer in aanmerking voor een coronacompensatie uit hoofde van deze uitvoeringsregeling.

Artikel 8 Beslistermijn

Het college beslist binnen acht weken na afloop van de aanvraagtermijn als genoemd in artikel 5 lid 1 op de aanvraag. De aanvrager wordt hierover schriftelijk bericht.

Artikel 9 Verantwoording:

 • 1.

  Het college kan de aanvrager achteraf verzoeken om verantwoording over de ontvangen compensatiemiddelen af te leggen.

 • 2.

  Indien blijkt dat de coronacompensatie niet of niet geheel is aangewend voor het doel waarvoor deze is verleend, kan het College de coronacompensatie intrekken dan wel op een lager bedrag vaststellen en overgaan tot het terugvorderen van de compensatie.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 9 van de Subsidieverordening kan de coronacompensatie worden geweigerd als sprake is van één of meerdere van de volgende gevallen:

 • a.

  De aanvraag buiten de genoemde aanvraagtermijn als genoemd in artikel 5 lid 1 wordt ingediend;

 • b.

  De gegevens als gevraagd in artikel 4, niet tijdig zijn aangeleverd;

 • c.

  De financiële noodsituatie is veroorzaakt door verwijtbaar gedrag van de bestuurder/het bestuur dat leiding geeft aan de organisatie;

 • d.

  Niet is voldaan aan de eisen die artikel 2 noemt;

 • e.

  Niet is voldaan aan de eisen die artikel 3 noemt;

 • f.

  De financiële noodsituatie niet het gevolg is van de coronacrisis;

 • g.

  Het voortbestaan van de aanvrager en haar activiteiten niet in gevaar is of in gevaar dreigt te komen;

 • h.

  De aanvrager zich niet maximaal heeft ingespannen om de (financiële) nadelige gevolgen van de coronacrisis voor de organisatie te beperken;

 • i.

  De aanvrager niet alle (landelijke, regionale en/of lokale) compensatiemaatregelen die van toepassing zijn, heeft aangevraagd en ingezet;

 • j.

  De aanvraag gericht is op een structurele of meerjarige ondersteuning van de organisatie;

 • k.

  De aanvraag in strijd is met eerder genomen besluiten of wettelijke regelingen;

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leiden.

Artikel 12 Slotbepalingen:

 • 1.

  Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als “Uitvoeringsregeling Coronacompensatie 2021 gemeente Bergen (L)”.

 • 2.

  Deze uitvoeringsregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Deze uitvoeringsregeling vervalt op 6 juni 2021.

 • 4.

  Deze uitvoeringsregeling blijft van toepassing op de coronacompensatie die krachtens deze regeling is aangevraagd of verstrekt.

Aldus besloten in de vergadering van Burgemeester en wethouders van 23 februari 2021.

De gemeentesecretaris,

H.H.M. Timmermans

de burgemeester,

M.H.E. Pelzer