Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 73146Beschikkingen | afhandelingDrank- en horecawet, Drank- en horecavergunning, Borrelpunt, Parkstraat 6b, 5388 HS in Nistelrode

Aan M.A. van der Walle is vergunning verleend voor het uitoefenen van het horecabedrijf Borrelpunt, Parkstraat 6b, 5388 HS in Nistelrode. De vergunning is verzonden op 3 maart 2021.

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.