Besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent de verlening van een vergunning voor de markt op afstand ‘Markt Zuidas’

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid,

 

Brengt ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 16 februari 2021 hebben besloten:

 

Gelet op,

 • artikel 4.3 en artikel 5.3 Marktverordening;

 • Verordening op het lokaal bestuur, bijlage 3 onderdeel G.4 inhoudende het verlenen van delegatie aan de dagelijks besturen om te besluiten op grond van artikel 5.3 Marktverordening;

 

Overwegende dat,

 • het dagelijks bestuur namens het college de markt op afstand ‘ Markt Zuidas’ heeft ingesteld in haar vergadering van 16 februari 2021;

 • een periode moet worden vastgesteld waarbinnen aanvragen voor een vergunning voor het organiseren van de markt op afstand ‘Markt Zuidas’ kunnen worden ingediend;

 • er slechts één (1) vergunning voor de markt op afstand ‘Markt Zuidas’ wordt verleend;

 • een wijze van verdeling van de vergunning moet worden vastgesteld;

 

Besluit:

Vaststelling van nadere regels voor de verlening van een vergunning voor de markt op afstand ‘Markt Zuidas’:

 

 • I.

  Er wordt één (1) vergunning voor het organiseren van de markt op afstand ‘Markt Zuidas’ verleend;

 • II.

  Het indienen van een aanvraag voor een vergunning voor het organiseren van de ‘Markt Zuidas’ geschiedt middels het bijgevoegde aanvraagformulier ‘vergunning markt op afstand Markt Zuidas’;

 • III.

  De termijn voor het indienen van een aanvraag is: binnen twee weken na de datum van bekendmaking van het Instellingsbesluit ‘Markt Zuidas’;

 • IV.

  Als wijze van verdeling van de vergunning voor de markt op afstand ‘Markt Zuidas’ wordt loting vastgesteld;

 • V.

  Loting van de vergunning geschiedt overeenkomstig de volgende bepalingen:

  • 1.

   Aanvragen die binnen de termijn zijn ingediend en als volledig zijn aangemerkt, worden toegelaten tot de loting;

  • 2.

   Iedere aanvrager van een volledige aanvraag wordt individueel per brief, dan wel op verzoek van de aanvrager, per e-mail uiterlijk vijf werkdagen voor de uitvoering van de loting op de hoogte gesteld van plaats en tijdstip van de loting;

  • 3.

   De loting geschiedt onder toezicht van notaris mr. A. van Rhee of zijn waarnemer of een andere aan Nauta Dutilh N.V. verbonden notaris of zijn waarnemer;

  • 4.

   De loting zal geschieden ten kantore van Nauta Dutilh te Amsterdam;

  • 5.

   De Gemeente stelt de lijst met toegelaten aanvragen op en zal daarbij vermelden welke naam op het lot dient te komen;

  • 6.

   Elk lot zal door de betrokken notaris van Nauta Dutilh worden opgesteld;

  • 7.

   De betrokken notaris van Nauta Dutilh stelt de wijze van trekking vast;

  • 8.

   De betrokken notaris heeft een controlerende taak ten behoeve van het ordelijk verloop;

  • 9.

   Mevrouw mr. A.J.M. Postuma van Nauta Dutilh of haar vervanger wordt aangewezen als voorzitter welke de trekking zal verzorgen;

  • 10.

   De voorzitter trekt een lotnummer, dat daarmee in rangorde de eerste plaats krijgt op de lijst van toewijzingsvolgorde;

  • 11.

   Vervolgens wordt door de voorzitter steeds een lotnummer getrokken en krijgt het getrokken lotnummer de opvolgende rang in rangorde toegewezen. Alle aanvragen krijgen uiteindelijk een rangorde toegewezen;

  • 12.

   De notaris maakt een proces-verbaal op van de loting en vermeldt de wijze waarop de loting is uitgevoerd, de lijst van toewijzingsvolgorde en de datum van de loting;

  • 13.

   Het proces-verbaal is ondertekend door de notaris;

  • 14.

   De voorzitter en/of notaris kan zonder opgave van redenen de loting voor een bepaalde termijn schorsen. De gemeente brengt de aanvragers van een schorsing en van de duur daarvan op de hoogte;

  • 15.

   Het dagelijks bestuur deelt aan de aanvragers voor de vergunning voor de markt op afstand ‘Markt Zuidas’ de uitslag van de loting mee;

  • 16.

   De uitslag van de loting is geen vergunningverlening als bedoeld in artikel 4.3 Marktverordening.

 • VI.

  Te bepalen dat dit besluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de dag na publicatie in werking treedt.

 

Amsterdam, 16 februari 2021

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid,

Sebastiaan Capel,

Voorzitter

Olga Leijten

Secretaris

Naar boven