Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 7222Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Business Park Stein nummers 148, 155 en 410 te Elsloo (O2020-232\0971163479)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2020-232\0971163479, ingekomen op 23 december 2020 voor een revisievergunning milieu van J.W. Limpens & Zn. B.V. gelegen aan Business Park Stein nummers 148, 155 en 410 en het silopark nabij nr 230 te Elsloo inclusief het oprichten van een bedrijfshal op het silopark nabij Business Park Stein nr 230 te Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Inrit \ Uitweg

  • Milieu

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen. Burgemeester en wethouders zullen bij een uitgebreide procedure eventueel onderzoeken of er medewerking aan het plan kan worden verleend. Vervolgens zal een ontwerp besluit worden genomen en zal het ontwerp besluit en de aanvraag gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. De terinzagelegging zal vooraf worden gepubliceerd. Gedurende de periode van de terinzagelegging van het ontwerp besluit kan eenieder een zienswijze indienen. De ingediende zienswijzen worden meegewogen bij de definitieve besluitvorming.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.