Besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam namens het college van burgemeester en wethouders tot instelling van de ‘Markt Zuidas’ op het George Gershwinplein

dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid

 

Brengt ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 16 februari hebben besloten:

 

Gelet op,

 • artikel 4.1 Marktverordening;

 • verordening op het lokaal bestuur, bijlage 3 onderdeel G.2 inhoudende het verlenen van mandaat aan de dagelijks besturen om te besluiten op grond van artikel 4.1 Marktverordening;

 • marktvisie Amsterdam 2018-2026 (waarmee de gemeenteraad op 19 september 2018 heeft ingestemd);

 • visie Openbare Ruimte (waarmee de gemeenteraad op 8 juni 2017 heeft ingestemd).

Overwegende:

 • dat het dagelijks bestuur voor Zuidas in haar gebiedsplannen heeft aangegeven Zuidas te willen ontwikkelen tot leefbare en levendige wijk en een fysieke verbinding tot stand wenst te brengen tussen Zuidas, Buitenveldert en Oud-Zuid;

 • dat een tijdelijke kleine wijkmarkt, die op professionele wijze georganiseerd wordt en aansluit op omliggende horeca en detailhandel, bij kan dragen aan een leefbare en levendige wijk en aan de kwaliteit van een belangrijke fysieke verbinding tussen Zuidas en Buitenveldert;

 • dat deze tijdelijke markt vooruitloopt op de gebiedsgerichte uitwerking van de marktvisie waarmee een definitief marktaanbod wordt bepaald dat de bevolking van het gebied Buitenveldert, Zuidas bedient.

Besluit:

 

 • 1.

  in te stellen een tijdelijke markt op afstand op het George Gershwinplein. Het marktterrein bevindt zich op het verharde gedeelte van het George Gershwinplein overeenkomstig de bijbehorende situatietekening;

 • 2.

  het aantal te bezetten marktplaatsen is minimaal 10 en maximaal 30. Een marktplaats is maximaal 4 meter breed en 5 meter diep;

 • 3.

  op de markt verhandelen ten minste 7 marktondernemers waren;

 • 4.

  het aantal marktondernemers bedraagt tevens ten minste 1/3 van het aantal bezette marktplaatsen;

 • 5.

  de markt vindt wekelijks op donderdag plaats en wordt ten minste en in zijn geheel, door alle op die dag aanwezige ondernemers, gehouden van 10.00 tot 16.00 uur;

 • 6.

  in afwijking van het bovenstaande is het toegestaan om tussen 9.00 uur en 10.00 uur en tussen 16.00 uur en 20.00 uur geheel of gedeeltelijk, met tenminste 7 marktondernemers open te zijn;

 • 7.

  het marktterrein is geopend voor opbouwen van de verkoopinrichtingen maximaal 1,5 uur voor aanvang van de markt, doch niet eerder dan 8.00 uur ‘s morgens en voor afbreken van de verkoopinrichtingen en het reinigen van het marktterrein 1,5 uur na sluiting van de markt;

 • 8.

  niet in gebruik zijnde marktplaatsen dienen zo spoedig mogelijk te worden ontruimd;

 • 9.

  op minimaal 60 procent van het aantal bezette marktplaatsen moet voedsel worden verhandeld, waaronder bereid en onbereid voedsel;

 • 10.

  van het aantal bezette food-marktplaatsen wordt op maximaal 25 procent vers bereid voedsel (voedsel dat ter plaatse bereid wordt) verhandeld;

 • 11.

  parkeren van een voertuig van een marktondernemer is binnen de marktplaats toegestaan;

 • 12.

  parkeren van een voertuig van een marktondernemer is binnen een carréopstelling, ook aansluitend op de marktplaats toegestaan; elders op het plein is parkeren niet toegestaan;

 • 13.

  marktplaatsen mogen niet met hun achterzijde naar de omliggende horeca, terrassen, bedrijven en voorzieningen met een publieksfunctie gekeerd zijn;

 • 14.

  de markt vindt niet plaats op een algemeen erkende feestdag of als een vergunning is verleend voor een evenement op het George Gershwinplein en er daardoor onvoldoende ruimte is voor de markt;

 • 15.

  de markt wordt ingesteld voor bepaalde tijd, tot 1 maart 2023;

 • 16.

  de naam van de markt is ‘Markt Zuidas’;

 • 17.

  de bijlage: situatietekening van de ‘Markt Zuidas’ en de toelichting op dit besluit worden vastgesteld.

burgemeester en wethouders,

namens dezen,

het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid,

Sebastiaan Capel,

voorzitter

Olga Leijten

secretaris

Bijlage: Situatietekening ‘Markt Zuidas’

 

Toelichting op het besluit:

Ad 1. Markt op afstand: een kleine wijkmarkt

De tijdelijke markt wordt ingesteld als markt op afstand. Dat wil zeggen dat niet de gemeente maar een natuurlijk persoon of een andere rechtspersoon dan de gemeente de markt organiseert.

De markt heeft als verzorgingsgebied primair de wijk Zuidas en secundair de wijken Buitenveldert West, -Oost en Prinses Irenebuurt e.o. De kleine markt is een ontmoetings- en aankoopplaats voor bewoners en werkenden en draagt zodoende bij aan een leefbare en levendige wijk. De ligging op het George Gershwinplein zorgt voor een goede aansluiting op de omliggende detailhandel en horeca, zodoende wordt er een fysieke verbinding tot stand gebracht tussen de Zuidas en omliggende wijken.

 

Ad 2 Aantal en omvang marktplaatsen

De omvang van de markt sluit aan bij de fysieke mogelijkheden die het George Gershwinplein biedt en is door de organisator in te vullen. Het aantal marktplaatsen is tenminste 10 en maximaal 30. Aangezien er geen bijzondere omstandigheden zijn, zijn de standaardafmetingen van een marktplaats van toepassing, namelijk 4 meter breed en 5 meter diep.

 

Ad 3 en 4 Aantal verschillende marktondernemers

Op de markt verhandelen ten minste 7 verschillende marktondernemers hun waren.

Om voldoende diversiteit op de markt te borgen wordt ook de eis gesteld dat het aantal verschillende marktondernemers tenminste gelijk is aan 1/3 van het aantal bezette marktplaatsen. Dit betekent dat bij 30 bezette marktplaatsen er tenminste 10 verschillende marktondernemers hun waren op de markt verkopen.

 

Ad 5,6 en 7 Marktdag, openingstijden en tijden voor opbouw, afbreken en reinigen

De markt wordt op donderdag gehouden. Voor deze dag is gekozen omdat dan zowel de huishoudens woonachtig op de Zuidas en omgeving als de werknemers op de Zuidas in hun behoeften kunnen worden voorzien. Daarnaast worden er elders in het stadsdeel en in de rest van Amsterdam geen weekmarkten gehouden op donderdag.

De op- en afbouwtijden van de markt zijn zodanig gekozen dat zo min mogelijk overlast voor de bewoners ontstaat. Het is toegestaan om de hele markt of een gedeelte daarvan, met minimaal 7 ondernemers, open te houden tot acht uur ’s avonds, om bewoners in staat te stellen na thuiskomst nog boodschappen te doen.

 

Ad 9 en 10 Te verhandelen waren

Er zijn regels opgenomen voor de te verhandelen waren om te waarborgen dat de markt voornamelijk voorziet in dagelijkse benodigdheden, met als hoofdbestanddeel voedsel. Het aandeel van vers bereid voedsel wordt beperkt omdat dit segment ondersteunend en aanvullend moet zijn aan de verkoop van onbereid voedsel, wat het hoofdbestanddeel is van dagelijkse benodigdheden.

 

Ad 11 en 12 Parkeren

Omdat parkeren in de directe omgeving niet of lastig mogelijk is voor bedrijfsvoertuigen is het toegestaan om voertuigen te plaatsen op het plein. Dit mag binnen de marktplaats of binnen een carréopstelling, zodat dit niet ten koste gaat van een goede inrichting van de markt en de verkoopplaats en de wagens niet volledig in het zicht staan. Op marktplaatsen mogen vanzelfsprekend verkoopwagens worden geplaatst. Elders op het marktterrein, dus ook op niet bezette marktplaatsen, is parkeren niet toegestaan. Voertuigen die niet op een marktplaats kunnen worden neergezet dienen derhalve elders te worden geparkeerd, met inachtneming van de geldende parkeerregels en parkeertarieven.

 

Ad 13 Inrichting marktterrein en opstelling marktplaatsen

Bij de inrichting van het marktterrein wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aansluiting op de omgeving (horeca en bedrijven). Dit betekent dat marktplaatsen staan opgesteld met hun voorkant naar de entree van de horeca, terrassen en andere bedrijven. Achterkanten van marktplaatsen zijn voor de consument zo min mogelijk zichtbaar.

 

Ad 17 Situatietekening en inrichting marktterrein

Op de situatietekening is aangegeven welk gedeelte van het plein als marktterrein mag worden gebruikt.

 

Naar boven