Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 70676VerordeningenBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent uitstallingen op of aan de weg (Nadere regels uitstallingen Medemblik 2021)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik;

 

overwegende dat, het in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving gewenst is om nadere regels te stellen ten aanzien van uitstallingen op of aan de weg;

 

gelet op het gestelde in artikel 2:10 derde lid van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 28 november 2019 (verder Apv);

 

besluiten:

 

vast te stellen de navolgende nadere regels ten aanzien van uitstallingen op of aan de weg:

Artikel 1 Het plaatsen van een uitstalling zonder ontheffing

Het plaatsen van een uitstalling op of aan de weg is zonder ontheffing toegestaan indien:

 

 • 1.

  het plaatsen van de uitstalling door de belanghebbende vooraf gemeld is door middel van een door de gemeente Medemblik vastgesteld meldingsformulier;

 • 2.

  het formulier geheel ingevuld, ondertekend en met een situatietekening op schaal minimaal één maand voor de gewenste plaatsing van de uitstalling is ingediend;

 • 3.

  de melder binnen één week voor de gewenste plaatsing geen bericht van de gemeente heeft ontvangen.

Artikel 2 Voorwaarden aan de plaatsing

 • 1.

  de breedte van de uitstalling is niet breder dan de breedte van het desbetreffende (winkel)pand;

 • 2.

  de diepte van de uitstalling mag maximaal 2 meter zijn gerekend vanaf de gevel, met uitzondering van het Bagijnhof in Medemblik, waar maximaal 1 meter is toegestaan met inachtneming van het gestelde onder c;

 • 3.

  er is altijd een vrij voetpad gegarandeerd van minimaal 1,50 meter. Is dit niet mogelijk, dan is de plaatsing van een uitstalling niet toegestaan;

 • 4.

  er worden alleen goederen uitgestald die de ondernemer verkoopt;

 • 5.

  er vindt geen directe verkoop plaats;

 • 6.

  de uitstalling wordt alleen geplaatst gedurende de openingstijden van de winkel;

 • 7.

  de uitstalling mag op de Nieuwstraat en de Kaasmarkt in Medemblik geplaatst worden tot aan het voetgangersgebied, gemarkeerd door een 10 centimeter brede grijze trottoirband;

 • 8.

  tijdens evenementen in Medemblik zijn geen uitstallingen toegestaan op de Nieuwstraat en de Kaasmarkt in Medenblik;

 • 9.

  tijdens Romantische Markten en Lappendag in Medemblik is geen uitstalling toegestaan in het Bagijnhof;

 • 10.

  als een belanghebbende slechts één reclamebord wil plaatsen, mag dit bord een afmeting hebben van maximaal 1,50 meter hoog en 0,75 meter breed. Dit bord wordt direct voor de gevel van het winkelpand geplaatst;

 • 11.

  bij het plaatsen van een parasol ter bescherming van de goederen, komt deze niet buiten de grenzen van de uitstalling. In uitgeklapte toestand bevindt zich de onderkant op minimaal 2,20 meter hoogte vanaf het straatwerk;

 • 12.

  de uitstalling levert geen gevaar of hinder op voor het overige verkeer;

 • 13.

  de belanghebbende vergoedt verplicht de schade, die door het gebruik van de uitstalling aan de gemeente Medemblik is toegebracht en neemt voorts de redelijkerwijs mogelijke maatregelen om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden door het gebruik schade lijden.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking daarvan en onder

intrekking van de op 28 juni 2011 vastgestelde nadere regels uitstallingen.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als:” Nadere regels uitstallingen Medemblik 2021”.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Medemblik op 9 februari 2021.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

J. Zwaan

de burgemeester,

F.R. Streng

Bekend gemaakt op: 8 maart 2021