Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 70675VerordeningenBesluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent het organiseren van evenementen op passagiersschepen (Nadere regels voor het organiseren van evenementen op passagiersschepen Medemblik 2021)

Burgemeester en burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

gelet op het gestelde in de artikelen 2:24 en 2:25 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2020 (verder Apv);

 

besluiten:

 

vast te stellen de nadere regels voor het organiseren van evenementen op passagiersschepen Medemblik 2021.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 

Evenement op een schip: een (dans)feest op een passagiersschip;

 

Organisator: de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens verantwoordelijkheid een evenement op een schip wordt georganiseerd;

 

Passagiersschip: een vaartuig dat doormiddel van vervoer en of verblijf is of hoofdzakelijk wordt gebezigd voor bedrijfsmatig vervoer en of verblijf van meer dan 12 personen;

 

Vergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 eerste lid van de Apv;

Artikel 2 Certificaat

 • 1.

  Een passagiersschip waarop een evenement wordt gehouden, dient te beschikken over een Certificaat van Onderzoek volgens de Binnenschepenwet.

 • 2.

  Aan een organisator die niet over een Certificaat beschikt, dan wel geen afschrift daarvan kan overleggen wordt geen vergunning verleend.

Artikel 3 Ander vaartuig dan een passagiersschip

Voor een evenement op een ander vaartuig dan een passagiersschip wordt geen vergunning verleend.

Artikel 4 Samenloop van evenementen

Er wordt niet meer dan voor één evenement op één passagiersschip op één locatie vergunning afgegeven.

Artikel 5 Ligplaats

Het passagiersschip is verplicht af te meren op een daartoe door het bevoegde gezag aangewezen ligplaats.

Artikel 6 In- en uitscheepbeleid

De organisator regelt de toestroom van de bezoekers, zodanig door de inzet van (verkeers)regelaars en of particuliere beveiligers.

Artikel 7 Maximum aantal bezoekers

Het is verboden om meer dan het toegestane aantal bezoekers op het passagiersschip aanwezig te laten zijn.

Artikel 8 Veiligheidsplan

 • 1.

  Bij de vergunningaanvraag dient de organisator een veiligheidsplan te overleggen waarin in ieder geval staat vermeld de instructies zijn voor de bemanning en het personeel voor het geval:

  • a.

   het schip lek raakt;

  • b.

   er brand aan boord uitbreekt;

  • c.

   de passagiers geëvacueerd moeten worden;

  • d.

   er een man over boord situatie is.

 • 2.

  Zonder deugdelijk veiligheidsplan wordt er geen vergunning verleend.

Artikel 9 Passagierslijst

De organisator is verplicht een passagierslijst bij te houden van de bezoekers van het evenement.

Artikel 10 Ontheffing

 • 1.

  Er wordt geen ontheffing verleend van het verbod voor het veroorzaken van geluidhinder, als bedoeld in artikel 4:6 van de Apv.

 • 2.

  Installaties (inclusief muziekgeluid en aggregaten) opgesteld ten behoeve van het evenement mogen niet hoorbaar zijn op de kade.

 • 3.

  Een uitzondering wordt gemaakt van het geluid ten gevolge van de voortstuwing gedurende het aan- en afmeren en de reguliere energievoorziening.

Artikel 11 Brandveiligheid

 • 1.

  Een passagiersschip waarop een evenement wordt gehouden, dient te voldoen aan de eisen gesteld in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

 • 2.

  De veiligheidsregio kan in het kader van de brandveiligheid nadere eisen stellen over het gebruik van het passagiersschip.

Artikel 12 Reikwijdte van deze nadere regels

Deze nadere regels zijn ook van toepassing op feesten met een strikt persoonlijke c.q. besloten karakter, zoals bruiloften, verjaardagen en bedrijfsfeesten.

Artikel 13 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels voor het organiseren van evenementen op passagiersschepen Medemblik 2021”.

Artikel 14 Slotbepaling

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking daarvan en onder intrekking van de op 4 januari 2011 vastgestelde beleidsregels voor het organiseren van evenementen op schepen.

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Medemblik op 9 februari 2021.

de Burgemeester,

F.R. Streng

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

J. Zwaan

de burgemeester,

F.R. Streng