Besluitenlijst college 02 maart 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 02 maart 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Erfgoedvisie 2020-2025

Het college heeft besloten de Erfgoedvisie 2020- 2025 aan de raad voor te leggen ter vaststelling.

 

Eikenprocessierups 2021

Het college heeft kennis genomen van de evaluatie over 2020 en ingestemd met het Plan van aanpak Eikenprocessierups 2021. De raad is hierover door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

 

Ontwerpbestemmingsplan Heusdensebaan 111

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Heusdensebaan 111 te Oisterwijk’ ter inzage te leggen en de raad te informeren over de terinzagelegging.

 

Actualisatie Uitvoeringsregels afvalstoffenverordening gemeente Oisterwijk

Het college heeft ingestemd met het aanpassen van de uitvoeringsregels afvalstoffenverordening gemeente Oisterwijk.

 

Bezwaarschriften Kerkstraat 21 (Care-Inn)

Het college heeft besloten het bezwaarschrift tegen de bouwvergunning voor een zorghotel op het perceel Kerkstraat 21 te Oisterwijk ongegrond te verklaren en het bezwaarschrift tegen de sloopvergunning voor hetzelfde perceel niet-ontvankelijk te verklaren.

Naar boven