Nadere regel tot wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen Innovatie Beschermd wonen en Opvang

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen;

 

Gelet op:

 • -

  Artikel 3 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Groningen 2019;

 • -

  De Wet maatschappelijke ondersteuning,

Overwegende dat:

 • -

  het noodzakelijk is om nadere regels vast te stellen voor de verstrekking van subsidies voor het Innovatie Beschermd wonen en Opvang;

 • -

  het wenselijk is om vernieuwende preventieve en uitstroom bevorderende initiatieven op het gebied van beschermd wonen en opvang mogelijk te maken,

 • -

  de substitutie van zwaardere vormen van begeleiding door lichtere vormen met meer inzet van informele zorg, het eigen sociale netwerk en ervaringsdeskundigheid gewenst is;

 • -

  het versterken van positieve gezondheid, zelfredzaamheid, zelfregie en eigen kracht voor de gemeente Groningen een belangrijk uitgangspunt is;

 • -

  het wenselijk is dat de ondersteuning ten behoeve van de huidige en potentiële cliëntgroepen beschermd wonen en de opvang zoveel mogelijk plaatsvindt in de thuissituatie in plaats van in een 24-uurs verblijfslocatie;

HEEFT BESLOTEN:

 

de Nadere regel tot wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen Innovatie Beschermd wonen en Opvang als volgt vast te stellen:

Artikel I

De huidige paragraaf 4:19 wordt vervangen door een nieuwe paragraaf en komt te luiden:

Paragraaf 4.19 Innovatie Beschermd wonen en Opvang

Artikel 4:90 Begripsbepaling

 • 1.

  Innovatie: De ontwikkeling en implementatie van nieuwe producten, diensten of modellen die in de toekomst door meer aanbieders ingezet kunnen worden en/of bestaande producten vervangen.

 • 2.

  Innovatie Beschermd wonen en Opvang: Het ontwikkelen van werkwijzen gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van (zeer) kwetsbare inwoners waarbij de effecten geborgd kunnen worden en een kostenreductie wordt gerealiseerd door lagere productkosten of vermindering van de instroom of een verhoging van de uitstroom naar zelfstandig wonen of algemene voorzieningen en als zodanig bijdraagt aan de transformatieopgave.

 • 3.

  Positief, sluitende businesscase: Een initiatief dient aan te tonen dat de activiteit leidt tot een besparing in de reguliere BW&O zorgkosten. Daarbij wordt vooraf bewijsbaar aangetoond dat de besparing minimaal overeenkomstig is met het totale begrootte subsidiebedrag.

Artikel 4:91 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Het college kan subsidie verlenen voor activiteiten Innovatie Beschermd wonen en Opvang die naar het oordeel van het college voldoen aan de innovatiekenmerken zoals deze in artikel 4:90 zijn omschreven. Daarnaast dienen activiteiten te voldoen aan:

  • -

   de bevordering van de uitstroom van cliënten Beschermd wonen en Opvang naar zelfstandig wonen met passende ondersteuning en daginvulling;

  • -

   de preventie van de instroom in een voorziening Beschermd wonen of Opvang;

  • -

   het bevorderen van doorstroom van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen.

Artikel 4:92 De aanvraag

 • 1.

  De aanvraag in aanvulling op artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Groningen 2019 vergezeld van een activiteitenplan en een positieve businesscase die bijdragen aan het bepaalde in artikel 4:90 lid 1 en 3.

Artikel 4:93 Beoordeling activiteitenplan

 • 1.

  Het college beoordeelt het activiteitenplan op basis van de positieve businesscase die aan de aanvraag ten grondslag ligt.

 • 2.

  Het college beoordeelt daarnaast het activiteitenplan volgens het toekennen van een score aan de hand van punten op de onderdelen:

  • -

   impact;

  • -

   draagvlak;

  • -

   toekomstbestendigheid;

  • -

   schaalbaarheid;

  • -

   nieuw product, dienst of model.

 • 3.

  Het initiatief kan op elk onderdeel een score krijgen van 1, 2, 3, 4, of 5 punten met een maximum van 25 punten.

Artikel 4:94 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college weigert een aanvraag indien er geen positieve businesscase aan de aanvraag ten grondslag ligt en indien het aantal behaalde punten, toegekend volgens de systematiek van artikel 4:93, minder is dan 15 punten.

Artikel 4:95 Subsidieplafond en verdeelregels

Als het totaal van de aanvragen hoger is dan het beschikbare budget, dan worden de ontvankelijke subsidieaanvragen toegewezen naar de mate waarin ze naar het oordeel van burgemeester en wethouders het meest een bewezen positief, sluitende businesscase hebben en naar de mate waarin ze naar het oordeel van burgemeester en wethouders het hoogste scoren volgens de systematiek van artikel 4:93 leden 1 en 2.

Artikel 4:96 Duur

Het subsidietijdvak loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2021 en daarna jaarlijks van 1 januari t/m 31 december van het betreffende jaar.

Artikel 4:97 Overgangsrecht

Voor de vaststelling van de subsidie die verleend is vóór 1 maart 2021, geldt de regeling zoals deze is vastgesteld met ingang van 1 mei 2020 en bekend is gemaakt in het Gemeenteblad 2020 nr. 131185 d.d. 25 mei 2020.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op 15 maart 2021

 

Aldus vastgesteld in zijn vergadering 2 maart 2021.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen,

De burgemeester,

Koen Schuiling

De secretaris,

Christien Bronda

Toelichting

1. ALGEMEEN

Conform de Wmo 2015 werken de Groninger gemeenten samen op het gebied van Beschermd wonen en Opvang. De gemeente Groningen is als centrumgemeente namens alle Groninger gemeenten gedeeltelijk verantwoordelijk voor Beschermd wonen en Opvang.

 

Het doel van deze nadere regel is, conform het meerjarenprogramma ‘Beschermd Wonen en Opvang 2021 tot 2025’ , bij te dragen aan de participatie en het bevorderen van de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers. Deze draagt bij aan de doelstelling van de programmabegroting te weten “de effectieve uitvoering van de taken als Groninger gemeenten”.

Met de nadere regels worden specifiek de volgende doelstellingen beoogd:

 • 1.

  Beweging van intensieve intramurale naar ambulante begeleiding, waarbij de cliënt zelfstandig woont;

 • 2.

  Verschuiving van intensieve naar een lichtere vorm van ambulante begeleiding;

 • 3.

  Vermindering van de instroom van cliënten in de voorzieningen beschermd wonen en opvang;

 • 4.

  Bevorderen van doorstroom vanuit maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen zoals lokale wijk- en buurtteams.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, dienen bij te dragen aan vermindering van de toestroom naar beschermd wonen te voorkomen en verschuiving van intensieve naar lichtere vormen van begeleiding. De activiteiten moeten zijn gericht op persoonlijk en maatschappelijk herstel, het voorkomen van uitval en het versterken van de zelfredzaamheid. De activiteiten dragen bij aan de uitstroom van huidige cliëntgroepen in Beschermd wonen en opvangvoorzieningen of hebben preventieve effecten op potentiele cliëntgroepen naar Beschermd wonen en opvangvoorzieningen in de regio Groningen.

 

Hierbij valt te denken aan activiteiten gericht op ondersteuning van zelfstandig wonen van potentiële cliënten en uitstroom van zittende cliënten Beschermd wonen en Opvang.

2 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 4:95 Subsidieplafond en verdeelregels

In dit artikel staat hoe het subsidieplafond wordt bepaald. Het subsidieplafond voor Innovatie Beschermd Wonen en Opvang wordt jaarlijks gepubliceerd.

In dit artikel wordt beschreven hoe wordt omgegaan indien het totaal aangevraagde bedrag hoger is dan het beschikbare budget/plafond.

Naar boven