Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 68077Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd;

 

Onder verwijzing naar Domeinlijst 2, Openbare Ruimte, van het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar te benoemen,

 

Gelet op;

 

 • -

  Artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Landerd;

Besluit, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 • 1.

  Jan van Belzen, geboren te Utrecht

 • 2.

  Joeri Renes, geboren te Best

 • 3.

  Jacobus Gerardus Henricus Smits, geboren te Weurt

Gezien zijn bevoegdheid als buitengewoon opsporingsambtenaar verkregen middels;

 

 • I.

  De akte van opsporingsbevoegdheid;

 • II.

  De akte van beëdiging

Artikel 1 Toezichthouder

Aan te wijzen als toezichthouder, belast met de zorg tot naleving van het bepaalde bij of krachtens;

De Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Landerd;

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze aanwijzing treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Alle eerder genomen aanwijzingsbesluiten ten aanzien van deze toezichthouder komen met deze aanwijzing te vervallen.

Artikel 4 Bezwaar

Tegen één of meerder onderdelen van dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking schriftelijke bezwaar indienen gericht aan de burgemeester van de gemeente Landerd. In dit bezwaarschrift dienen in ieder geval de naam en het adres van de indienen, de dagtekening, ondertekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar te worden opgenomen.

Bezwaar kent geen schorsende werking. Voor het treffen van een voorlopige voorziening kunt u een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant.

 

Aldus besloten in de collegevergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Landerd van 16 februari 2021.

De raad voornoemd,

de secretaris,

C. Boode

de voorzitter,

M.C. Bakermans