Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 67486Beschikkingen | afhandelingAanpassen turborotonde WIJZIGING VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Hoorn hebben op 26 maart 2019 een omgevingsvergunning verleend voor het omvormen van twee rotondes tot kruispunten aan de Provincialeweg, tussen de A7 en het Keern, en het reconstrueren van de Berkhouterweg met de activiteiten:

 • 1.

  Bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo)

 • 2.

  Uitvoeren werkzaamheden (artikel 2.1 lid 1b Wabo)

 • 3.

  Planologisch strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1c Wabo)

 • 4.

  Aanleg (artikel 2.2 lid 1d Wabo)

 • 5.

  Uitrit (artikel 2.2 lid 1e Wabo)

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Op 18 december 2020 is een verzoek van de vergunninghouder ontvangen om de verleend omgevingsvergunning te wijzigen omdat het plan is aangepast als gevolg van het wijzigen van het doorstroomprofiel van 2x3 naar 2x3 rijbanen waarvoor gebruik gemaakt gaat worden van de middenberm.

Het college van burgemeester en wethouders besluiten de omgevingsvergunning, gelet op artikel 2.1 lid 1 onder a, b en c, artikel 2.2 lid 1 onder d en e en § 3.3 van de Wabo, behoudens rechten van derden, te wijzigen door:

het uit de overwegingen schrappen van de alinea:

“Bestemmingplan "Missiehuis e.o." vastgesteld op 20 februari 2018.

Een deel van de weg en het talud liggen op gronden met de bestemming "Groen" en de dubbelbestemmingen "Waarde-Archeologie 5" en "Waarde-Cultuurhistorie". Op de bestemming "Groen" is de aanleg van paden en het graven van een sloot toegestaan maar niet de aanleg van een weg. Het plan is zodoende in strijd met artikel 4.1. Verder is er een omgevingsvergunning nodig voor het aanleggen van wegen binnen de dubbelbestemming "Waarde-Cultuurhistorie".

En, als gevolg van het door de wijziging van het plan verder ontbreken van strijdigheid met het bestemmingsplan “Missiehuis e.o.”, het vergunningonderdeel : “planologische strijdig gebruik Missiehuis e.o.” eveneens te schrappen.

Beroepsclausule

Degenen die beroep hebben aangetekend tegen de eerder verleende vergunning hoeven niet opnieuw beroep aan te tekenen. Op grond van artikel 6:19 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht wordt hun beroepschrift mede geacht te zijn ingediend tegen dit wijzigingsbesluit.

Degenen die niet eerder beroep hebben ingesteld en door de specifieke gevolgen van deze wijziging rechtstreeks in zijn of haar belang geschaad worden, kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit schriftelijk beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuur, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

In het beroepschrift moet het volgende staan:

 • 1.

  uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;

 • 2.

  de datum en uw handtekening;

 • 3.

  en duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);

 • 4.

  de reden(en) waarom u beroep instelt.

Dient iemand anders namens u een beroepschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroepschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft, dan kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland vragen een voorlopige voorziening te treffen.

Dit kan alleen als u binnen de termijn een beroepschrift heeft ingediend. Het adres van de Rechtbank Noord-Holland is, Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuur, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Opgemerkt wordt dat een beroepsschrift en/of verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal via http:loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan worden ingediend. Hiervoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. U ontvangt hiervoor automatisch een rekening van de Rechtbank.

Inwerkingtreding

De beschikking treedt in werking de dag nadat de bekendmaking ervan in de Staatscourant heeft plaatsgevonden.

Hoorn 2 maart 2021

Burgemeester en Wethouders

Namens deze:

C. Cuppen, teammanager Vergunnigen en Bouwtoezicht