Gemeenteblad van Gouda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoudaGemeenteblad 2021, 67359Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent het verlenen van mandaat aan het Afdelingshoofd Stadstoezicht voor de handhaving van de Wet publieke gezondheid

De burgemeester van Gouda;

 

gelet op artikel 125 en artikel 171 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 58u, derde en vierde lid van de Wet Publieke gezondheid;

gelet op afdeling 5.3.1., afdeling 5.3.2. en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

 • 1.

  tot het mandateren van het Afdelingshoofd Stadstoezicht (STZ) om op te treden door middel van een last onder bestuursdwang of een (preventieve) last onder dwangsom ter handhaving van:

  • -

   het bepaalde bij of krachtens de artikelen 58h, eerste lid, en 58i Wet publieke gezondheid;

  • -

   het bepaalde krachtens artikel 58j, eerste lid Wet publieke gezondheid, indien de overtreding wordt begaan op een openbare of publieke plaats of een besloten plaats indien deze geen ruimte betreft waar een beroep of bedrijf wordt uitgeoefend.

 • 2.

  tot het mandateren van het Afdelingshoofd Stadstoezicht (STZ) om op te treden door middel van een (preventieve) last onder dwangsom ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 58f, eerste en vierde lid, en vijfde lid, tweede zin, en 58g, eerste lid Wet publieke gezondheid, indien de overtreding wordt begaan op een openbare of publieke plaats of een besloten plaats indien deze geen ruimte betreft waar een beroep of bedrijf wordt uitgeoefend.

   

 • 3.

  dat het Afdelingshoofd Stadstoezicht (STZ) de hiervoor genoemde bevoegdheden in mandaat uitoefent overeenkomstig het in de Veiligheidsregio Hollands Midden vastgestelde handhavingskader.

   

 • 4.

  dat de voorschriften uit het Gouds Mandatenbesluit van overeenkomstige toepassing zijn.

   

 • 5.

  dat dit besluit overeenkomstig artikel 3:41 Algemene wet bestuursrecht wordt bekendgemaakt door uitreiking aan het Afdelingshoofd Stadstoezicht en daarna direct in werking treedt.

   

 • 6.

  dat dit besluit, indien de betreffende bepalingen uit de Wet publieke gezondheid op dat moment nog gelden, bij de eerstvolgende actualisatie tevens zal worden opgenomen in het Gouds Mandatenbesluit.

Aldus besloten te Gouda op 1 maart 2021,

De burgemeester van Gouda,

mr. drs. P. Verhoeve