Overeenkomst over grondexploitatie

Burgemeester en wethouders van Asten maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 24 februari 2021 een exploitatieovereenkomst zijn aangegaan. Genoemde overeenkomst heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Asten sectie E, nummer 2977 plaatselijk bekend Antoniusstraat ong. (nabij 23) te Heusden gemeente Asten. 

De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over grondexploitatie ligt met ingang van 5 maart 2021 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212.

 

Naar boven