Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 66973Beschikkingen | afhandelingGemeente Vaals - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - verbouwen en restaureren van een woonhuis en 2 recreatiewoningen - Groenenweg 1, Vijlen

 • I

  BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt bekend gemaakt, dat Burgemeester en Wethouders hebben besloten:

 • -

  De termijn, waarbinnen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en restaureren van een woonhuis en 2 recreatiewoningen op het perceel Groenenweg 1 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 900 moet worden beslist, te verlengen met maximaal 6 weken tot uiterlijk 20-04-2021.

(besluit 23-02-2021, verzonden 25-02-2021).

Bezwaar:

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden die hierdoor rechtstreeks in hun belang zijn getroffen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende termijnen:

 • -

  Als geen verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na deze bekendmaking

 • -

  Als een verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na verzending van het besluit.

Tevens kunnen belanghebbenden de president van de Rechtbank Limburg, team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder is begrepen schorsing) te treffen.

Inzage:

Dit besluit kan door iedereen gedurende de termijn dat bezwaren kunnen worden ingediend ter inzage aangevraagd worden via info@vaals.nl.