Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2021, 66968VerordeningenSubsidieregeling versterking winkelcentra gemeente Westerkwartier 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 

gelet op de doelstellingen uit de detailhandelsvisie en overwegende dat het gewenst is regels vast te stellen voor de subsidieverstrekking voor het versterken van de winkelcentra;

 

gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 en 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

 

 

B e s l u i t:

 

 

vast te stellen de Subsidieregeling versterking winkelcentra gemeente Westerkwartier 2021.

 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  bestaande onderneming: iedere onderneming die op het moment van vaststelling van deze regeling al minimaal twee jaar rechtmatig was gevestigd in de gemeente Westerkwartier;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aan bieden van zaken aan de uiteindelijke verbruiker of gebruiker, waaronder begrepen de uitstalling ter verkoop en het verkopen en/of leveren;

 • d.

  detailhandelsonderneming: een detailhandelsvestiging waaruit minimaal één inkomen wordt genoten;

 • e.

  detailhandelondersteunende onderneming: daghoreca, ambachtelijke of dienstverlenende bedrijven met een baliefunctie (zoals een kapper) die in ieder geval van dinsdag tot en met zaterdag zijn geopend en waaruit minimaal één inkomen wordt genoten;

 • f.

  kernwinkelgebied: de detailhandelsgebieden van Leek, Zuidhorn, Marum, Grootegast en Grijpskerk zoals aangegeven op de kaarten in de bijlagen 1 tot en met 5;

 • g.

  plansubsidie: subsidie die kan worden verleend ten behoeve van het opstellen van een gevelverbeteringsplan voor vastgoed dat is gelegen binnen een van de kernwinkelgebieden zoals aangegeven op de kaarten in de bijlagen 1 tot en met 5;

 • h.

  gevelverbeteringsplan: een ontwerptekening van het aanpassen van het aanzicht van winkelvastgoed (veranderen van een luifel, pui, entree);

 • i.

  verplaatsingssubsidie: subsidie die kan worden verleend ten behoeve van de verplaatsing van een detailhandelsonderneming of detailhandelsondersteunende onderneming naar een van de aangewezen kernwinkelgebieden, waarbij de onderneming op de huidige locatie buiten de aangewezen kernwinkelgebieden wordt beëindigd;

 • j.

  voorgevel: de naar de weg gekeerde gevel(s) van een gebouw;

 • k.

  werkgroep: de werkgroep versterking winkelcentra, zijnde een door het college ingestelde ambtelijke werkgroep;

 • l.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening van de gemeente Westerkwartier 2019.

 

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Deze regeling heeft als doel de winkelcentra van de dorpen Leek, Zuidhorn, Marum, Grootegast en Grijpskerk te versterken door het beschikbaar stellen van subsidie voor concentratie van detailhandel in het kernwinkelgebied en het verbeteren van de gevels in het kernwinkelgebied van voornoemde dorpen.

 

Artikel 3 Reikwijdte subsidieregeling

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Westerkwartier.

 • 2.

  De Algemene subsidieverordening is van toepassing, tenzij daar in deze subsidieregeling van wordt afgeweken.

 

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn benoemd in deze regeling.

 • 2.

  Activiteiten dienen bij te dragen aan de realisatie van het gemeentelijk beleid en de hierover in deze regeling opgenomen doelstellingen.

 • 3.

  Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van activiteiten.

 • 4.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen: reis en verblijfskosten, consumptie en cateringkosten, BTW-kosten, kosten leges omgevingsvergunning, eigen gemaakte uren en kosten die worden omschreven als “diversen”, “onvoorzien” of “stelposten”.

 • 5.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen kosten die voor de inwerkingtreding van deze subsidieregeling zijn gemaakt.

 

Artikel 5 Subsidieplafond

De gemeenteraad stelt jaarlijks in de begroting het totale subsidieplafond vast. Het college kan subsidieplafonds bepalen voor de afzonderlijke onderdelen van deze regeling (plansubsidie, gevelverbeteringssubsidie en de verplaatsingssubsidie). Elke subsidieaanvraag waardoor het subsidieplafond wordt overschreden wordt geweigerd.

 

Artikel 6 Afwijking aanvraagtermijnen

In afwijking van artikel 7 lid 3 van de Algemene subsidieverordening dienen aanvragen om subsidie in het kader van deze regeling ingediend te worden uiterlijk 2 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 

Artikel 7 Procedure subsidieaanvragen

 • 1.

  Aanvrager maakt gebruik van de voor deze subsidieregeling bestemde aanvraagformulieren.

 • 2.

  Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3.

  Indien de aanvraag onvolledig is, krijgt de aanvrager de gelegenheid de aanvraag binnen vier weken aan te vullen. De datum waarop de aanvraag volledig is ingediend, geldt als datum van binnenkomst.

 • 4.

  De werkgroep toetst de aanvraag aan de doelstelling en de voorwaarden van deze regeling en onderhoudt hierover contact met de aanvrager. De werkgroep adviseert aan het college.

 • 5.

  De aanvrager krijgt binnen uiterlijk vier weken na indienen van de volledige aanvraag bericht of de subsidie wordt verleend.

 • 6.

  De activiteiten waarvoor subsidie is verleend worden uitgevoerd binnen één jaar na de datum van subsidieverlening. Wanneer dat niet het geval is, komt de toegekende subsidie te vervallen.

 

Artikel 8 Wijze van verstrekking en verantwoording

 • 1.

  In afwijking van artikel 13 en 14 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie vastgesteld en uitbetaald nadat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend zijn verricht, de aanvrager hierover verantwoording heeft afgelegd en aan de voorwaarden in deze regeling is voldaan.

 • 2.

  Voor de plansubsidie en de gevelverbeteringssubsidie bestaat de verantwoording in elk geval uit een beknopt financieel en inhoudelijk verslag, inclusief bijbehorende bewijsstukken (facturen voor de verrichte activiteiten).

 • 3.

  Voor de verplaatsingssubsidie wordt de subsidie vastgesteld en uitbetaald nadat de nieuwe locatie is geopend en de activiteiten op de oude locatie zijn beëindigd.

 

Hoofdstuk 2 Plansubsidie

 

 

Artikel 9 Voorwaarden plansubsidie

 • 1.

  Plansubsidie kan worden verleend ten behoeve van het opstellen van een gevelverbeteringsplan voor vastgoed dat is gelegen in een van de aangegeven kernwinkelgebieden.

 • 2.

  Plansubsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar van het vastgoed, de huurder van het vastgoed of eigenaar en huurder gezamenlijk.

 • 3.

  Voor een vastgoedobject kan maximaal éénmaal plansubsidie worden verleend zoals bedoeld in deze regeling.

 • 4.

  Het op te stellen gevelverbeteringsplan voldoet aan het ter plekke geldende beeldkwaliteitsplan en/of welstandsnota.

 

Artikel 10 Bedragen plansubsidie

 • 1.

  De subsidie voor het vervaardigen van een gevelverbeteringsplan bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van dat plan, dit met een maximum van € 1.500.

 • 2.

  Er wordt geen subsidie verleend indien de subsidiabele kosten minder zijn dan € 1.000.

 

Hoofdstuk 3 Gevelverbetering

 

 

Artikel 11 Voorwaarden gevelverbeteringssubsidie

 • 1.

  Een gevelverbeteringssubsidie kan worden verleend ten behoeve van investeringen in het verbeteren van een voorgevel (luifel, pui en/of entree) voor vastgoed dat is gelegen in een van de aangegeven kernwinkelgebieden en wordt gebruikt door een detailhandelsonderneming of detailhandelondersteunende onderneming.

 • 2.

  Een gevelverbeteringssubsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar van het vastgoed, de huurder van het vastgoed of eigenaar en huurder gezamenlijk.

 • 3.

  Bij de aanvraag voor een gevelverbeteringssubsidie overlegt de aanvrager een ontwerptekening, beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en een offerte of kostenraming.

 • 4.

  Het gevelverbeteringsplan voldoet aan het ter plekke geldende beeldkwaliteitsplan en/of welstandsnota.

 • 5.

  Voor een vastgoedobject kan maximaal éénmaal gevelverbeteringssubsidie worden verleend zoals bedoeld in deze regeling.

 

Artikel 12 Bedragen gevelverbeteringssubsidie

De subsidie voor investeringen in gevelverbetering (luifel/pui en/of entree) bedraagt 50% van de investeringskosten, dit met een maximum van €10.000.

 

Hoofdstuk 4 Verplaatsing

 

 

Artikel 13 Voorwaarden verplaatsingssubsidie

 • 1.

  Verplaatsingssubsidie kan worden verleend voor de verplaatsing van een detailhandelsonderneming of detailhandelondersteunende onderneming van een locatie buiten de aangewezen kernwinkelgebieden naar een locatie binnen één van de aangewezen kernwinkelgebieden.

 • 2.

  Verplaatsingssubsidie wordt niet verleend aan ondernemingen die gevestigd zijn buiten de gemeente Westerkwartier.

 • 3.

  Verplaatsingssubsidie wordt niet verleend aan ondernemingen die gevestigd zijn in de bebouwde kom in een van de dorpen waarvan geen kernwinkelgebied is benoemd in het kader van deze regeling.

 • 4.

  Verplaatsingssubsidie kan worden aangevraagd door de ondernemer die de detailhandelsonderneming of de detailhandelondersteunende onderneming drijft.

 • 5.

  De ondernemer beëindigt de onderneming op de oorspronkelijke locatie binnen één maand nadat de nieuwe locatie in het kernwinkelgebied in gebruik is genomen.

 • 6.

  Voor iedere verplaatsing kan maximaal eenmaal verplaatsingssubsidie worden verleend.

 • 7.

  De onderneming dient minimaal 2 jaar na de verplaatsing, gerekend vanaf de officiële opening van het pand, gevestigd te blijven op de nieuwe locatie.

 

Artikel 14 Bedrag verplaatsingssubsidie

De subsidie voor de verplaatsing bedraagt € 10.000.

 

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

 

 

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van dit besluit indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling versterking winkelcentra gemeente Westerkwartier 2021.

 

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking.

 

Artikel 18 Looptijd

Deze regeling is van kracht vanaf de datum van inwerkingtreding tot en met 31-12-2022.

 

 

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 2 maart 2021

A. van der Tuuk, burgemeester

A. Schulting, secretaris

Bijlage 1 Kernwinkelgebied Leek

 

 

 

 

 

Bijlage 2 Kernwinkelgebied Zuidhorn

 

 

 

 

Bijlage 3 Kernwinkelgebied Marum

 

 

 

Bijlage 4 Kernwinkelgebied Grootegast

 

 

 

 

 

Bijlage 5 Kernwinkelgebied Grijpskerk