Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2021, 66636Overige besluiten van algemene strekkingRegeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het subsidiëren van maatschappelijke en culturele instellingen zonder winstoogmerk (Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Zutphen 2020)

 

 

Ons kenmerk: 181332

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

 

gelet op artikel 3, eerste en tweede lid en artikel 5, eerste lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het subsidiëren van maatschappelijke en culturele instellingen zonder winstoogmerk (Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Zutphen 2020)

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  gemeente: de gemeente Zutphen.

 

Artikel 2 Reikwijdte subsidieregeling

Op grond van deze regeling wordt uitsluitend eenmalige subsidie verstrekt aan maatschappelijke en/ of culturele instellingen zonder winstoogmerk, die zijn gericht op het uitvoeren van activiteiten in het kader van welzijnswerk, cultuur en/ of sport in het jaar 2020 én die aantoonbaar financiële schade in het jaar 2020 hebben geleden als rechtstreeks gevolg van COVID-19.

 

Artikel 3 Subsidiabele kosten

Subsidiabele kosten zijn:

 • a.

  een aantoonbaar tekort in de exploitatie over het jaar 2020;

 • b.

  kosten die in het jaar 2020 aantoonbaar zijn gemaakt voor het uitvoeren van aangepaste activiteiten of een aangepast programma;

 • c.

  extra kosten die in het jaar 2020 aantoonbaar zijn gemaakt bij het uitvoeren van activiteiten of een programma;

 • d.

  kosten die in het jaar 2020 aantoonbaar zijn gemaakt voor aanpassingen in een gebouw of in een systeem,

in alle gevallen, onder a. tot en met d., als rechtstreeks gevolg van COVID-19.

 

Artikel 4 Algemene subsidiecriteria

 • 1.

  De aanvrager moet een op 1 januari 2020 bestaande rechtspersoon zijn.

 • 2.

  De activiteiten die door aanvrager regulier worden uitgevoerd:

  • a.

   zijn in overwegende mate gericht op inwoners van de gemeente, en

  • b.

   dragen bij aan de gemeentelijke doelstellingen.

 • 3.

  Bij aanvrager is aantoonbaar sprake van substantiële derving van inkomsten en/ of verhoging van uitgaven als rechtstreeks gevolg van COVID-19 door - onder meer -:

  • a.

   het wegvallen van inkomsten;

  • b.

   het doen van extra uitgaven.

 • 4.

  De aanvrager moet naar het oordeel van het college genoegzaam aantonen dat hij vóór het doen van de aanvraag:

  • a.

   alle mogelijke andere regelingen heeft benut van rijksoverheid, provincie en/ of koepelorganisaties;

  • b.

   alle maatregelen heeft genomen om niet-noodzakelijke uitgaven en/ of variabele kosten maximaal terug te brengen, en

  • c.

   zelf maximaal heeft bijgedragen aan de eigen financiële situatie in positieve zin door bijvoorbeeld acties – voor zover van toepassing – onder leden, donateurs, vrienden en dergelijke én inzet van de eigen reserves, waar dat verantwoord is.

 

Artikel 5 Aanvullende subsidiecriteria maatschappelijke instellingen

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt als de aanvrager de activiteiten voor het merendeel uitvoert met behulp van vrijwilligers.

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt als de loonkosten bij aanvrager beperkt zijn én onder de drempel van (subsidie)regelingen van rijksoverheid, provincie en/ of koepelorganisaties blijven.

 

Artikel 6 Aanvullende subsidiecriteria culturele instellingen

 • 1.

  De aanvrager is levensvatbaar, óók na de crisis als gevolg van COVID-19.

 • 2.

  De aanvrager vraagt een subsidiebedrag aan dat naar het oordeel van het college in verhouding staat tot de financiële schade die de aanvrager als rechtstreeks gevolg van COVID-19 heeft geleden en gecompenseerd wil zien.

 

Artikel 7 Aanvraag om subsidie, indieningstermijn

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie moet door middel van een daartoe door het college vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidie moet uiterlijk op 1 juli 2021 zijn ingediend.

 • 3.

  Uitsluitend compleet ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.

 

Artikel 8 Bij aanvraag in te dienen gegevens

In afwijking van het bepaalde in artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening, legt de aanvrager bij de aanvraag om subsidie over:

 • a.

  de jaarrekening over het jaar 2019, én

 • b.

  de jaarrekening over het jaar 2020 of, als deze niet beschikbaar is, de begroting over het jaar 2020, met daarbij inzicht in:

  • i.

   de werkelijke inkomsten en de werkelijke uitgaven;

  • ii.

   welke inkomsten in welke periode en in welke mate zijn weggevallen;

  • iii.

   welke kosten aanvrager heeft weten te verminderen of uit te stellen;

  • iv.

   aan welke verplichtingen op welke termijn uiterlijk voldaan moet worden;

  • v.

   welke inkomsten aanvrager uit andere vangnetregelingen heeft ontvangen of verwacht;

  • vi.

   opgave van de saldi van alle bankrekeningen (rekening courant/ betaalrekening en overige (spaar)rekeningen per 1 april 2020 en per 1 februari 2021).

 

Artikel 9 Afhandeling aanvragen, beslistermijn, subsidieplafond

 • 1.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst van de aanvraag geldt de datum waarop de aanvraag compleet is ingediend.

 • 2.

  Het college beslist uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van de complete aanvraag.

 • 3.

  Het college kan de beslistermijn verlengen met 6 weken.

 • 4.

  Het college kan zowel voor de maatschappelijke als de culturele instellingen afzonderlijk een subsidieplafond instellen.

 

Artikel 10 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Awb en de artikelen 10 en 11 van de Algemene subsidieverordening, weigert het college de subsidie in ieder geval, als:

 • a.

  aanvrager aanspraak kan maken op een (subsidie)regeling van rijksoverheid, provincie of koepelorganisatie of enig andere voorliggende voorziening, tenzij de financiële schade hiermee niet volledig voor aanvrager is of wordt gecompenseerd;

 • b.

  aanvrager naar het oordeel van het college onvoldoende initiatieven heeft genomen of zich onvoldoende heeft ingespannen om inkomsten, in welke vorm dan ook, te verwerven dan wel uitgaven te verminderen, als gevolg van COVID-19.

 

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan, gelet op het belang van het subsidiëren van maatschappelijke en culturele instellingen zonder winstoogmerk vanwege de gevolgen van COVID-19, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 12 Tijdelijkheid regeling

Deze regeling werkt vanaf 15 maart 2020 tot en met 31 december 2021.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Zutphen 2020.

 

 

 

Aldus besloten op 9 februari 2021.

Het college van burgemeester en wethouders,

De burgemeester, de secretaris,

Toelichting

 

Algemene toelichting

Deze subsidieregeling is in het leven geroepen om de financiële schade die maatschappelijke en culturele instellingen in het jaar 2020 lijden zoveel als mogelijk te compenseren; deze regeling ziet daarmee niet op het jaar 2021. Als dat nodig is, dan wordt daarvoor een andere regeling in het leven geroepen, vergelijkbaar met deze subsidieregeling. Voor deze systematiek is gekozen om goed in beeld te houden wat betrekking heeft op het jaar 2020 en wat in een eventueel volgend jaar. In het jaar 2021 kan de situatie immers drastisch veranderen.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de in deze regeling gehanteerde begrippen omschreven.

 

Artikel 2 Reikwijdte subsidieregeling

Op grond van deze regeling gaat het uitsluitend om een eenmalige subsidie, die wordt verstrekt

 • 1.

  aan maatschappelijke en/ of culturele instellingen zonder winstoogmerk,

 • 2.

  die zijn gericht op het uitvoeren van activiteiten in het kader van welzijnswerk, cultuur en/ of sport in het jaar 2020, én

 • 3.

  die aantoonbaar financiële schade in het jaar 2020 hebben geleden als rechtstreeks gevolg van COVID-19.

Zoals gezegd, voor het jaar 2021 kan een eigen subsidieregeling in het leven worden geroepen.

 

Artikel 3 Subsidiabele kosten

In dit artikel wordt omschreven welke kosten subsidiabel zijn. Belangrijk is dat deze kosten of een eventueel exploitatietekort op het jaar 2020 zien.

Onder d.: hierbij is het uiteraard zo dat dit niet geldt voor kosten van aanpassingen in een gebouw die vallen onder de reguliere vereisten van het Bouwbesluit. Het is daarmee uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de beschikbare geldmiddelen op basis van deze subsidieregeling worden ingezet voor zaken die toch al geregeld hadden moeten zijn.

 

Artikel 4 Algemene subsidiecriteria

De algemene criteria, zoals deze zowel voor de maatschappelijke als de culturele instellingen gelden, zijn vermeld in dit artikel. In de artikelen 5 en 6 zijn aanvullend criteria opgenomen voor maatschappelijke respectievelijk culturele instellingen.

Uiteraard blijven ook de subsidiecriteria en bepalingen als vermeld in de Algemene subsidieverordening van toepassing op de aanvraag, de aanvragers en de te verstrekken subsidie.

Derde lid: De inkomsten van de maatschappelijke instellingen (zoals jeugd, jongeren en vrijwilligersorganisaties) bestaan over het algemeen uit contributie, deelnemers- of toegangsbijdragen, verhuur van de accommodatie, horeca omzet, inkomsten uit subsidies en acties om geld te verdienen/ in te zamelen. Veel van deze inkomsten zijn als direct gevolg van COVID-19 weggevallen, zoals daar te denken valt aan: het wegvallen van huurinkomsten van gebouwen, geen aanwezigheid van leden en/ of bezoekers, het wegvallen van de horeca omzet en het verder niet uit kunnen voeren van acties ten behoeve van financiën.

Veel maatschappelijke instellingen (zoals jeugd, jongeren en vrijwilligersorganisaties) maar ook culturele instellingen hebben de beschikking over een eigen gebouw of terrein, al dan niet gehuurd. De vaste kosten voor deze accommodaties lopen in veel gevallen gewoon door, zoals; huur, afschrijving, verzekeringen, gemeentelijke belasting en onderhoud. Het kan ook zo zijn dat er extra kosten gemaakt zijn om aan de extra eisen te voldoen die de COVID-19 richtlijnen met zich mee brengen.

 

De instellingen moeten op deze gebieden zoveel als mogelijk gecompenseerd worden, voor zover de instellingen geen aanspraak kunnen maken op regelingen van rijksoverheid, provincie en/ of koepelorganisaties. Daarnaast moeten de instellingen natuurlijk wel maatregelen hebben genomen (vierde lid).

 

Artikel 5 Aanvullende subsidiecriteria maatschappelijke instellingen

Onder rijks(subsidie)regelingen worden onder meer verstaan de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Maar dus ook andere door de rijksoverheid, provincie en/ of koepelorganisatie vast te stellen regelingen, waar de aanvrager een beroep op kan doen. Eventuele drempels die hierin zijn opgenomen worden hierbij in acht genomen.

 

Artikel 6 Aanvullende subsidiecriteria culturele instellingen

Uiteraard geldt hierbij dat de aanvrager ook op het moment dat COVID-19 zijn intrede deed, levensvatbaar oftewel “gezond” was. Van belang hierbij is echter dat de aanvrager zijn bedrijfsvoering en activiteiten heeft afgestemd op de gevolgen van COVID-19 die onmiskenbaar optreden en daarmee zijn eigen levensvatbaarheid aantoont en beïnvloedt. Het heeft namelijk geen zin om een niet levensvatbare culturele instelling kunstmatig in leven te houden. Te meer niet, als deze instelling zich niet heeft aangepast aan en naar de post COVID-19 periode.

 

Artikel 7 Aanvraag om subsidie, indieningstermijn

De aanvraagtermijn is relatief lang, tot en met 1 juli 2021, omdat instellingen daarmee de gelegenheid wordt geboden om een goed onderbouwde aanvraag in te dienen. Uiteraard hoeft men niet tot de datum van 1 juli 2021 te wachten. Hoe eerder de aanvraag immers wordt ingediend, hoe beter het is, ook voor de instelling zelf die qua te ontvangen subsidiebedrag hiervan immers in grote mate afhankelijk is of kan zijn/ worden.

 

Artikel 8 Bij aanvraag in te dienen gegevens

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. Er mag van uit worden gegaan dat instellingen deze gegevens kunnen overleggen.

 

Artikel 9 Afhandeling aanvragen, beslistermijn, subsidieplafond

De leden 1 tot en met 3 behoeven geen nadere toelichting. Het vierde lid betreft een zogeheten kan-bepaling. Echter, omdat de rijksoverheid beperkt geldmiddelen hiervoor aan de gemeente heeft verstrekt, kan het college een subsidieplafond vaststellen.

 

Artikel 10 Weigeringsgronden

In dit artikel zijn de weigeringsgronden opgenomen, zoals die gelden naast de weigeringsronden, zoals opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening.

 

Bij het bepaalde onder sub a. wordt ter toelichting opgemerkt dat alle compensatieregelingen, anders dan de compensatieregeling die de gemeente zelf via de Algemene Uitkering ontvangt, een voorliggende voorziening zijn. Daarom moet ook duidelijk uit de aanvraag blijken dat een organisatie geen aanspraak kan maken op deze regelingen óf dat de voorliggende voorziening te beperkt is om de financiële schade, ontstaan als rechtstreeks gevolg van COVID-19, te compenseren.

 

Artikel 11 Hardheidsclausule

Op grond van dit artikel kan het college één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan, gelet op het belang van het subsidiëren van maatschappelijke en culturele instellingen zonder winstoogmerk vanwege de gevolgen van COVID-19, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Dit kan echter alleen in die gevallen die niet zijn voorzien ten tijde van het vaststellen van de regeling. Wordt een geval onder de hardheidsclausule gebracht, dan heeft dit tot gevolg dat de regeling op dit punt moet worden aangepast. Het geval is immers voorzienbaar geworden.

 

Artikel 12 Tijdelijkheid regeling

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting, anders dan dat de regeling inhoudelijk ziet op het jaar 2020. De periode van de tijdelijkheid van deze regeling vloeit echter voort uit de aanvang van de maatregelen op grond van COVID-19, medio maart 2020. De gevolgen zullen daarmee pas vanaf 1 april 2020 echt merkbaar zijn geweest, vanwege het na-ijleffect. Verder is de datum van 31 december 2021 gekozen, vanwege de afhandeling van de aanvragen om subsidie. Deze zullen naar verwachting uiterlijk op 31 december 2021 zijn afgerond.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 14 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.