Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 64616Beschikkingen | afhandelingGemeente Beesel - Ontwerpbeschikking gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning milieu Beeselseweg 17 in Reuver

Burgemeester en wethouders van Beesel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van plan zijn op verzoek van Reijnen Agro BV Beeselseweg 17 5953 GH Reuver, de omgevingsvergunning milieu gedeeltelijk in te trekken met betrekking tot de inrichting Beeselseweg 17 Reuver.

De ontwerpbeschikking en overige stukken die op de procedure betrekking hebben, liggen zes weken ter inzage en wel van 4 maart 2021 tot en met 15 april 2021.

U kunt de stukken op werkdagen inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver bij de klantenbalie. U kunt hier zonder afspraak terecht van 9.00 uur tot 13.00 uur en op maandagavond van 17.00 uur tot 19.30 uur. Op afspraak kunt u hier terecht van 13.00 uur tot 16.00 uur (tel. nr. 077-4749292).

Tijdens de genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van B&W van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK in Reuver, schriftelijk gemotiveerde zienswijzen indienen over de ontwerpbeschikking. De zienswijzen moeten zijn ondertekend en bevatten uw naam, adres, dagtekening, het besluit waartegen het gericht is en de reden waarom u zienswijzen indient. De ontvangen zienswijzen worden toegezonden aan de aanvrager en bij het dossier gevoegd dat ter inzage ligt. Degene die zienswijzen indient, kan schriftelijk vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Verder kunnen belanghebbenden tijdens de genoemde termijn in een hoorzitting mondeling gemotiveerde zienswijzen bij ons inbrengen. Hiervoor moet u ons uiterlijk één week voor afloop van de genoemde termijn vragen om een hoorzitting. Van de mondeling ingediende zienswijzen maken wij een verslag. Dit verslag voegen wij bij de stukken die ter inzage liggen.

Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen indienen, kunnen later beroep instellen tegen het definitieve besluit.

Reuver, 1 maart 2021