Gemeenteblad van Etten-Leur

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurGemeenteblad 2021, 63895Beschikkingen | aanvraagVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning Tamboerijn ongenummerd

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten om de beslistermijn van de onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

 

Datum ingekomen: 18 december 2020

Intern kenmerk: 2020OG0 688 -01

Omschrijving project: het oprichten van grondgebonden woningen en drie appartementengebouwen

Locatie: Tamboerijn ongenummerd

Postcode: nvt

 

Bezwaar

Het besluit tot het verlengen van de beslistermijn is op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft.