Gemeenteblad van Laren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenGemeenteblad 2021, 63297Overige besluiten van algemene strekkingIntrekking Nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 6 november 2020 tot beëindiging, met ingang van 1 januari 2021, van de regeling waarbij mantelzorgers een mantelzorgcompliment in een geldbedrag kunnen verkrijgen;

 

gelet op bestaande nadere regels, ter uitwerking van artikel 2.13 van de verordening sociaal domein Laren 2018, die van kracht zijn tot en met 31 maart 2023;

 

b e s l u i t e n :

 

 

1. Met ingang van 1-1-2021 wordt de “Nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022” met terugwerkende kracht ingetrokken.

2. Dit besluit treedt in werking op de 3e dag na de bekendmaking ervan in het Gemeenteblad van Laren.

Aldus besloten in de vergadering van b. en w. d.d. 12 januari 2021.

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,