Gemeenteblad van Noordoostpolder

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordoostpolderGemeenteblad 2021, 62372Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Gentiaan 7 te Marknesse

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen.

Voor: het bouwen van een blokhut met veranda

Locatie: Gentiaan 7 te Marknesse

De beslistermijn wordt verlengd in verband met​ ​​dat nog niet alle toetsen met een positief resultaat zijn doorlopen. Door dit besluit is de uiterste beslisdatum met 6 weken verlengd.

Procedure

Op basis van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn deze besluiten niet vatbaar voor bezwaar of beroep tenzij deze beslissing een belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft.