Besluitenlijst college 23 februari 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 23 februari 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie Toeslagenaffaire

Duizenden ouders/gezinnen in Nederland zijn gedupeerd geraakt door problemen rondom de zgn. Kinderopvangtoeslag. Ook in Oisterwijk zijn er gedupeerde inwoners. Het Rijk en de Belastingdienst hebben gemeenten de opdracht verstrekt om gedupeerde inwoners binnen het Sociaal Domein te ondersteunen. Om gedupeerden goed te kunnen ondersteunen is het noodzakelijk dat de Belastingdienst en gemeenten binnen de geldende privacywet- en regelgeving informatie kunnen uitwisselen die nodig is om inwoners goed te kunnen ondersteunen. Gemeenten en de Belastingdienst dienen daartoe een machtiging af te sluiten.

 

Reactie advies ASD inkoop jeugdhulp 2022

Het college heeft ingestemd met de reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk over het regionale inkooptraject voor de jeugdhulp.

 

Sanering en passende herbestemming varkenshouderij Oude Baan 9 te Haaren

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de sanering en passende herbestemming van de varkenshouderij aan de Oude Baan 9 te Haaren tot een agrarisch verwant bedrijf met aanhorigheden.

 

Principemedewerking afwijken bestemmingsplan "Landgoed 't Lot/Camping de Boskant"

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan “Landgoed ’t Lot/Camping de Boskant” om binnen het landgoed ’t Lot woningen toe te staan met een minimale inhoudsmaat van 750 m3.

 

Reactie uitgangspunten integrale inkoop

Het college heeft ingestemd met het versturen van een reactiebrief over de uitgangspunten van de integrale inkoop Sociaal Domein. De brief is gericht aan het Algemeen Bestuur van regio Hart van Brabant. De gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein worden hierover door een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

 

Principemedewerking saneringsregeling Molenakkerstraat 6 te Moergestel

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de sanering en passende herbestemming van de varkenshouderij aan de Molenakkerstraat 6 te Moergestel tot akkerbouwbedrijf met een zonnepark binnen het bouwblok met een omvang van ten hoogste 7.500 m2. Ook is besloten om in principe, maar onder voorwaarden, in het kader van deelname aan de saneringsregeling, in te stemmen met de verkrijging van één bouwtitel voor de realisatie van een woning in het buitengebied van de gemeente Oisterwijk. Verder is besloten om in principe, maar onder voorwaarden, in te stemmen met een extra financiële bijdrage tot een bedrag van maximaal € 50.000,00.

 

Benoeming fietspaden bij Schoolstraat

Het college heeft besloten tot toekenning van de namen:

  • 1.

    'Donkpad' aan het fietspad tussen het Stroomdalpad en de Sportlaan in Oisterwijk en

  • 2.

    ‘’t Ackerpad’ aan het fietspad tussen de Schoolstraat en Burg. ter Veerstraat in Moergestel.

Principemedewerking vestiging kinderopvang Oirschotseweg 60 te Moergestel

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de vestiging van een kinderopvang met aanhorigheden aan de Oirschotseweg 60 te Moergestel.

Naar boven