Gemeenteblad van Etten-Leur

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurGemeenteblad 2021, 61587Plannen | ruimtelijkOntwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Liesbosweg 380 en Teerlingstraat 20, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ te wijzigen voor de locaties Liesbosweg 380 en Teerlingstraat 20. De wijziging betreft het vergroten van de bouwvlakken van de op voornoemde locaties gevestigde agrarische bedrijven. Vergroting van deze bouwvlakken is voorzien om huisvestingsvoorzieningen voor seizoenarbeiders binnen de bouwvlakken te kunnen situeren. In verband met de voorgenomen ontwikkelingen is het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Liesbosweg 380 & Teerlingstraat 20’ opgesteld.

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Liesbosweg 380 & Teerlingstraat 20’ (NL.IMRO.0777.0160WPLB380TL20-2001) inclusief de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken en overige stukken ligt gedurende de periode 4 maart 2021 t/m 14 april 2021 voor iedereen ter inzage in het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder Inwoner > Plannen, bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Liesbosweg 380-Teerlingstraat 20 en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage ligging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, Liesbosweg 380 & Teerlingstraat 20’ indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10.100 te 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur > bezwaar, klacht, aansprakelijk > zienswijze indienen).

Etten-Leur, 3 maart 2021.