Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Kempengemeenten 2021

Besluit van de raad van de gemeente Eersel tot vaststelling van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Kempengemeenten 2021.

 

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 januari 2021;

gelet op artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Kempengemeenten 2021.

 

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van maximaal 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 2. Evaluatie

Burgemeester en wethouders zenden binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening aan de raad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze verordening in de praktijk.

 

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

  • 2.

    Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Kempengemeenten 2021.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 februari 2021

De raad van de gemeente Eersel

de griffier, J.W.G. van Bree

de voorzitter, drs. W.A.C.M. Wouters

Naar boven