Gemeenteblad van Nijkerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijkerkGemeenteblad 2021, 59866Overige overheidsinformatieGemeente Nijkerk – Besluitenlijst vergadering raadscommissie I van 15 februari 2021

Aanvang 20.00 uur (online via videobellen)

Aanwezig: de voorzitter: P.M.C. van Loozen; de commissiegriffier: F.J.A. Meijer-de Leeuw; de leden: H.J. Bokkers (CDA), F.G. van Drie-Davelaar (CDA), M. van Elteren (De Lokale Partij), R.A.W. Horst (De Lokale Partij), A. Klompenhouwer (De Lokale Partij), M.T. Lanting-van Rhee (ChristenUnie-SGP), J.J. Lok (ChristenUnie-SGP), I.H. Moes (PRO21), J.B. Nijeboer-van Dijk (VVD), H. Rozema (ChristenUnie-SGP), R.J.L.M. Ruesen (PRO21), N.G. Staal (VVD), B. Veldhuizen (CDA), B.H. Verbeek (PRO21), J.W.J. Weel (CDA) en B. van der Woerd (VVD). Verder zijn aanwezig namens het college: burgemeester G.D. Renkema (bij agendapunt 5), de wethouders H.L. Dijksterhuis (bij agendapunt 3) en W. Oosterwijk (bij agendapunten 2 en 4) met als ambtelijke ondersteuning: H. Visser (bij agendapunt 2), W. Stoel (bij agendapunt 3), E. Praas (bij agendapunt 4) en M. Klein (bij agendapunt 5). Namens de OddV zijn bij agendapunt 4 tevens aanwezig H.J. Baakman en J. Burgers.

1. Opening en vaststelling van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling ontwerpbestemmingsplan De Goede Woning, Nijkerkerveen (2021-005)

De heer Den Hertog is als inspreker aanwezig. Hij heeft voorafgaand aan de vergadering een inspreektekst aangeleverd, waarin hij onder meer aandacht vraagt voor de waterhuishouding.

De commissieleden geven aan blij te zijn met dit plan voor Nijkerkerveen. Tijdens de bespreking komen onder andere nog de volgende zaken aan de orde:

- De waterhuishouding;

- De communicatie met de omwonenden;

- Woningbouwprogramma in relatie tot de Woonvisie;

Wethouder Oosterwijk geeft een reactie op de gestelde vragen.

De voorzitter concludeert dat de commissieleden zich kunnen vinden in het voorstel. Het voorstel kan wat de commissie betreft zonder debat worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 februari 2021.

3. Wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning 2021 (2021-011)

De commissieleden bespreken het voorstel. Ze geven aan het positief te vinden dat het voorstel ook is besproken met de Sociaal Domeinraad en roepen het college op hem ook tijdig te betrekken bij de volledige herziening van de verordening in het najaar, zodat hij de gelegenheid heeft het college hierover advies te geven. Verder wordt tijdens de bespreking het belang benoemd altijd oog te blijven houden voor de inwoners die (extra) zorg en aandacht nodig hebben.

Er wordt gevraagd om enkele (taal)technische aanpassingen in bijlage 3. Wethouder Dijksterhuis geeft aan dat hij de gemeenteraad tijdig vóór de raadsvergadering een aangepaste bijlage 3 zal doen toekomen.

De voorzitter concludeert dat de commissieleden zich kunnen vinden in het voorstel en dat het voorstel wat de commissie betreft zonder debat kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 februari 2021.

4. Kaderbrief 2022 Omgevingsdienst de Vallei (2021-003)

De commissieleden bespreken de kaderbrief. Hierbij komen onder andere de volgende zaken aan de orde:

- Wens om inzicht in klanttevredenheid;

- Afstemming handhaving(sverzoeken) in relatie tot (onderzoek) legalisatiemogelijkheden;

- Risicogericht Programmeren (innovatie risicomodel);

- Communicatie tussen de gemeente, OddV en inwoners.

Wethouder Oosterwijk geeft een reactie op de gestelde vragen.

De voorzitter concludeert dat de commissieleden zich kunnen vinden in het voorstel om geen wensen en bedenkingen in te dienen. Het voorstel kan wat de commissie betreft zonder debat worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 februari 2021.

5. Kaderbrief Regio Foodvalley 2022-2025 (2021-007)

De commissieleden bespreken de kaderbrief. Naar aanleiding van deze brief wordt onder meer over de volgende zaken gesproken:

- De wens om voortaan een overzicht van de verschillende projecten waaraan Nijkerk bijdraagt toe te voegen aan het raadsvoorstel, met daarbij per project een inhoudelijke toelichting;

- De kosten voor de programmamanagers;

- De Economic Board;

- Het betrekken van de raad bij ontwikkelingen in de regio, waarbij ook specifiek aandacht is voor de Nijkerkse situatie;

Burgemeester Renkema geeft een reactie op de ingebrachte punten en gestelde vragen.

De voorzitter concludeert dat de commissie zich kan vinden in het voorstel om geen wensen en bedenkingen in te dienen en dat zij graag op de hoogte wordt gehouden van de verschillende regionale ontwikkelingen. Het voorstel kan wat de commissie betreft zonder debat worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 februari 2021.

6. Sluiting

De vergadering wordt om 22.55 uur gesloten.

Opgesteld te Nijkerk op 22 februari 2021.

De commissiegriffier, F.J.A. Meijer-de Leeuw

De voorzitter, P.M.C. van Loozen