Gemeenteblad van Aa en Hunze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Aa en HunzeGemeenteblad 2021, 59802VerordeningenVerordening tot wijziging van de Verordening werkgeverscommissie gemeente Aa en Hunze

De raad van de gemeente Aa en Hunze;

 

gelet op :de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de artikelen 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e van de Gemeentewet, afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.11 van de CAO Gemeenten;

 

gelezen : het voorstel van het Presidium van de gemeente Aa en Hunze 15 december 2020;

 

Besluit tot vaststelling van de navolgende:

 

Verordening tot wijziging van de Verordening werkgeverscommissie gemeente Aa en Hunze.

 

Artikel I Wijziging verordening

De Verordening werkgeverscommissie gemeente Aa en Hunze wordt als volgt gewijzigd:

 • A

  Artikel 1, lid 3 komt te luiden:

  • 3.

   Ten aanzien van de lokale regelingen voor arbeidsvoorwaarden die niet zijn geregeld in de landelijk geldende CAO, worden voor de griffier en het griffiepersoneel de bepalingen gevolgd zoals die voor de gemeentelijke organisatie in het Personeelshandboek zijn vastgelegd. Indien toepassing daarvan een ongewenste of onredelijke situatie zou opleveren, kan de werkgeverscommissie besluiten hiervan af te wijken.

 • B

  Na artikel 1, lid 3 wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:

  • 4.

   De werkgeverscommissie kan volmacht verlenen aan de griffier voor de uitoefening van de werkgeverstaken ten aanzien van op de griffie werkzame ambtenaren.

Artikel II Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening Verordening werkgeverscommissie gemeente Aa en Hunze.

 • 2.

  Deze wijzigingen treden op de dag van vaststelling in werking. Met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Aa en Hunze, gehouden op 28 januari 2021;

De griffier,

Mevrouw Mr. E.P. van Corbach 

De voorzitter

De heer A.W. Hiemstra