Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 59193Beschikkingen | afhandelingGemeente Vaals - verlening omgevingsvergunning - legaliseren van een reeds geplaatste keermuur - Vijlenstraat 59, Vijlen

  • II.

    BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt bekend gemaakt, dat Burgemeester en Wethouders hebben besloten:

  • -

    Een omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren van een reeds geplaatste keermuur op het perceel Vijlenstraat 59 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 328 met de activiteiten:

    -Bouwen

(besluit 12-02-2021, verzonden 16-02-2021);

Bezwaar

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden die hierdoor rechtstreeks in hun belang zijn getroffen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende termijnen:

  • Als geen verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na deze bekendmaking

  • Als een verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na verzending van het besluit.

Tevens kunnen belanghebbenden de president van de Rechtbank Limburg, team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder is begrepen schorsing) te treffen.

Inzage

Dit besluit kan door iedereen gedurende de termijn dat bezwaren kunnen worden ingediend ter inzage aangevraagd worden via info@vaals.nl.