Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 5909Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Kerkstraat 87, 5411 EC Zeeland; het splitsen van een woonboerderij en het bouwen van 6 seniorenwoningen (aanvraag ontvangen op 19 december 2020)

Brand 24, 5411 PB Zeeland; het plaatsen van 30 zonnepanelen in een weiland (aanvraag ontvangen op 21 december 2020)

Repellaan 14, 5374 GT Schaijk; het bouwen van 24 appartementen (aanvraag ontvangen op 21 december 2020)

Brand 75, 5411 RW Zeeland; het bouwen van een stal in een dierenweide (aanvraag ontvangen op 21 december 2020)

Vensteeg 11, 5411 AR Zeeland; het realiseren van 3 extra slaapkamers ten behoeve van huisvesting arbeidsmigranten (aanvraag ontvangen op 21 december 2020)

Linnenstraat tussen nummer 24 en 26, 5411 AJ Zeeland; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen op 22 december 2020)

Elsstraat 3, 5374 LA Schaijk; het bouwen van een bedrijfswoning en een ontvangstruimte/kantoorgebouw (aanvraag ontvangen op 22 december 2020)

Trentsedijk 7, 5411 ND Zeeland; het kappen van 13 berkenbomen (aanvraag ontvangen op 22 december 2020)

Vaandriglaan ongenummerd (achter Kerkstraat 91a, 5411 CK Zeeland); het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen op 23 december 2020)

Landweer ongenummerd, 5411 LV Zeeland; het bouwen van een sportschool en een opslaghal (aanvraag ontvangen op 24 december 2020)

Radmakerstraat ongenummerd, 5375 CC Reek; het bouwen van 8 woon-werkeenheden en 6 werkeenheden (aanvraag ontvangen op 27 december 2020)

Pastoor van Winkelstraat 81a, 5374 BH Schaijk; het gewijzigd uitvoeren (het laten vervallen van de kelder) van een eerder verleende vergunning voor het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen op 30 december 2020)

Monseigneur Suijsstraat 23, 5375 AE Reek; het uitbreiden van de woning (aanvraag ontvangen op 31 december 2020)

Achter-Oventje (naast 2a), 5411 NN Zeeland; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen op 31 december 2020)

Waterstraat 5, 5374 KB Schaijk; het bouwen van een bedrijfsloods (aanvraag ontvangen op 31 december 2020)

Ontvangen sloopmeldingen:

Schutsboomstraat 45, 5374 CB Schaijk; het slopen van een luifel aan de voorzijde van een hal en het gedeeltelijk slopen van een hal (melding ontvangen op 18 december 2020)

Kerkstraat 56a, 58 en 58b, 5411 BA Zeeland; het slopen van twee horecapanden en een bovenwoning (melding ontvangen op 21 december 2020)

Haagstraat 17a, 5374 CT Schaijk; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van twee stallen (melding ontvangen op 21 december 2020)

Ontvangen gebruiksmelding (brandveilig gebruik):

Vensteeg 11, 5411 AR Zeeland; het melden in het kader van het brandveilig gebruiken van een uitbreiding van slaapkamers voor de huisvesting van arbeidsmigranten (melding ontvangen op 21 december 2020)

Ontvangen milieumelding:

Noordhoekstraat 7, 5374 SC Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen (het niet langer houden van dieren) van een agrarisch bedrijf (melding ontvangen op 21 december 2020)

Ontvangen intrekkingsverzoek:

In de Overlaat 1, 5375 BL Reek; het uitbreiden van de woning. De aanvraag is op 27 december 2020 door aanvrager ingetrokken.

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Trentsedijk 6, 5411 ND Zeeland; het bouwen van een hooiberg (vergunning verzonden op 21 december 2020)

N277 (ter hoogte van Schaijksestraat 1a, 5375 KC) te Reek; het kappen van 3 (dode) populieren (vergunning verzonden op 22 december 2020)

Zeelandsedreef 12, 5374 RR Schaijk; het verbouwen van de woning (vergunning verzonden op 24 december 2020)

Pastoor van Winkelstraat 59a, 5374 BH Schaijk; Activiteit Milieu (Omgevingsvergunning beperkte milieutoets) ten behoeve van een veehouderij voor het bouwen van een vleeskalverenstal (fase 1 vergunning) (vergunning verzonden op 24 december 2020)

Duifhuisstraat 5, 5374 SB Schaijk; het bouwen van een ligboxenstal (reguliere bouwvergunning 1e fase) (vergunning verzonden op 24 december 2020)

Scheisteen 9, 5411 BS Zeeland; het ondergronds uitbreiden van de woning (vergunning verzonden op 30 december 2020)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning:

Buitenveld 15, 5411 TR Zeeland; het bouwen van een overkapping en een schuurtje. Besloten is de afhandelingstermijn voor deze aanvraag met 6 weken te verlengen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 21 december 2020.

Oude Molenstraat 1, 5411 EJ Zeeland; het uitbreiden van de woning. Besloten is de afhandelingstermijn voor deze aanvraag met 6 weken te verlengen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 22 december 2020.

Roskam 2, 5411 CN Zeeland; het huisvesten van 8 niet-verwante personen (arbeidsmigranten). Besloten is de afhandelingstermijn voor deze aanvraag met 6 weken te verlengen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 28 december 2020.

Hoefkens 2a, 5411 RD Zeeland; het aanbrengen van gevelstuc op isolatie op de gevels van een woning. Besloten is de afhandelingstermijn voor deze aanvraag met 6 weken te verlengen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 31 december 2020.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunning en tot verlenging van de afhandelingstermijn kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.