Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 58565Overige besluiten van algemene strekkingVaststelling Wijzigingsplan Dorpsweg 123A te Schellinkhout

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland hebben het bestemmingsplan ‘Drechterland Zuid’ in samenhang met de relevante regels van bestemmingsplan ‘Eerste herziening bestemmingsplan Drechterland Zuid’ gewijzigd. De wijziging is op grond van artikel 3.6, lid 1, sub a Wet ruimtelijke ordening.

Wijziging

Het betreft een wijziging van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning op het perceel Dorpsweg 123A te Schellinkhout. De wijziging valt binnen de kaders die het bestemmingsplan biedt om medewerking te kunnen verlenen.

Procedure 

Op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening heeft het ontwerp wijzigingsplan van donderdag 10 december 2020 tot en met woensdag 20 januari 2021 (zes weken) ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ontvangen

Beroep en voorlopige voorziening

De beroepstermijn start daags na de publicatie van deze kennisgeving, dus op donderdag 25 februari 2021 en duurt zes weken.

U kunt het plan met bijbehorende stukken op twee manieren bekijken:

 

  • 1.

    U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identificatienummer: NL.IMRO.0498.WPDorpsweg123A-VG01.

  • 2.

    U kunt de documenten bekijken op het gemeentehuis van Drechterland. Dit kan uitsluitend op afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met een medewerker van de afdeling Ruimte, telefoon: 0228-532532.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van de kennisgeving van dit besluit in beroep gaan. U kunt in beroep gaan door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

- Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat en uw redenen van het beroep. Vergeet niet uw handtekening te zetten. Voor in beroep gaan, betaalt u een griffierecht.

- Ook wanneer u een zienswijze naar voren heeft kunnen brengen of bezwaar heeft kunnen maken, staat beroep open, tenzij u redelijkerwijs kan worden verweten dat u dit niet heeft gedaan.

- Een beroepschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. U moet hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.