Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2021, 57666VerordeningenNadere regel tot wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen;

 

Gelet op:

 • -

  artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Groningen 2019

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende Nadere regel tot wijziging van de Nadere regels subsidies gemeente Groningen

Artikel I Nadere regels

 

A. In hoofdstuk 4 Welzijn, gezondheid en zorg komt na paragraaf 4.19 aansluitend op de toelichting zoals deze na artikel 4:97 staat vermeld een nieuwe paragraaf 4.20 luidende als volgt:

Paragraaf 4.20 Tijdelijke regeling dorps- en buurthuizen COVID-19

Artikel 4:98 Begripsbepalingen

 • 1.

  Coronamaatregelen: alle maatregelen die door het Rijk en de veiligheidsregio omwille van de veiligheid zijn gesteld vanaf 12 maart 2020 om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

 • 2.

  De instelling: zijnde met name het buurt- en dorpshuis en multifunctioneel centrum welke op grond van voorgaande paragrafen 4.5, 4.6 en 4.7 van dit hoofdstuk een activiteitensubsidie hebben ontvangen voor het jaar 2020; het college kan bepalen dat een instelling die over dat jaar geen subsidie heeft ontvangen maar wel overeenkomstige activiteiten heeft verricht, die nagenoeg volledig of in overwegende mate vallen binnen de reikwijdte en doelstellingen zoals bedoeld in voornoemde paragrafen, tot de instelling wordt gerekend in de zin van deze paragraaf.

Artikel 4:99 Doel van de regeling

Het doel van de regeling is te voorzien in de bedreigingen van de continuïteit als gevolg van coronamaatregelen voor zover hiermee in een ‘andere’ regeling nog niet was voorzien; een en ander ter uitvoering van de kamerbrief van het ministerie van Binnenlandse zaken d.d. 31 augustus 2020 (kenmerk 0000515138), waarbij landelijk een bedrag van € 17 miljoen beschikbaar is gesteld (gemeente Groningen: € 276.000,-) onder de noemer van aanvullend compensatiepakket lagere overheden, te weten dorps- en buurthuizen.

Artikel 4:100 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voorafgaand aan een eventuele toepassing van het bepaalde onder lid 2 een tegemoetkoming in de actuele liquiditeit ter compensatie van financieel onvermogen voor zover er sprake is van een aantoonbare tijdelijke betalingsonmacht, die ertoe kan leiden dat de instelling haar activiteiten moet staken, ter hoogte van het liquiditeitstekort, zo mogelijk vermeerderd met een opslag van maximaal 15%.

 • 2.

  Financieel nadeel/netto schade: de gederfde inkomsten/omzetderving vermeerderd met noodzakelijke extra kosten van de instelling als direct gevolg van de coronamaatregelen na aftrek van:

  • a.

   ‘minderkosten’: de door corona-maatregelen weggevallen kosten zoals inzet van goederen, personeel, huur van een locatie;

  • b.

   daadwerkelijke of geschatte inkomsten uit generieke ondersteuningsregelingen zoals onder andere de NOW, TOZO, TOGS en provinciale vergoedingsregeling kosten 1,5 meter maatregel;

  • c.

   inzet van 25% van de algemene reserve (voor zover vrij beschikbaar) van de instelling zoals deze ultimo 2019 bedroeg.

 • 3.

  Instellingen die ten onrechte niet of onvoldoende aanspraak hebben gemaakt op de diverse beschikbare (rijks) regelingen, zoals bedoeld onder 2b, dienen gemotiveerd aan te geven waarom men geen aanspraak heeft gemaakt. Het college beoordeelt een en ander.

Artikel 4:101 Aanvraagprocedure

 • 1.

  Aanvragen dienen te worden ingediend voor 1 april 2021.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend met behulp van een daartoe beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 3.

  De aanvraag dient te bestaan uit:

  • a.

   een berekening van de netto schade;

  • b.

   een omschrijving en begroting van de activiteiten, indien van toepassing;

  • c.

   ingeval een beroep wordt gedaan op lid 1 van artikel 4:100 het overleggen van een liquiditeitsbegroting;

  • d.

   de jaarrekening 2020, als deze niet is aangeleverd bij de reguliere verantwoording over de subsidie 2020.

Artikel 4:102 Subsidieplafond en verdeelregel

 • 1.

  Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt in totaal € 268.000-.

 • 2.

  Aanvragen voor compensatie in een mogelijke liquiditeitstekorten, overeenkomstig artikel 4:100 lid 1, worden met voorrang behandeld en gehonoreerd.

 • 3.

  Het dan nog resterende budget is beschikbaar voor de afhandeling van aanvragen voor de netto-schade zoals vermeld in 4:100 lid 2.

 • 4.

  Bij instellingen die al vooruitlopend op deze regeling middelen hebben ontvangen om acute liquiditeitsproblemen op te vangen, worden die middelen in mindering gebracht op de aanvraag voor compensatie van het nadeel over 2020.

 • 5.

  Als het totaal van subsidieaanvragen hoger is dan het beschikbare budget vindt toekenning en verdeling plaats op basis van evenredigheid, waarbij elke aanvraag met hetzelfde percentage gekort wordt tot de toekenningen binnen de beschikbare financiële kaders passen.

Artikel 4:103 Bevoegdheid college

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van hetgeen in voorgaande artikelen staat vermeld.

Artikel 4:104 Tijdelijke nadere regel

Deze tijdelijke nadere regel geldt tot en met 31 december 2021.

Artikel II Inwerkingtreding

De nadere regel genoemd in onderdeel A treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 

Gedaan te Groningen in de collegevergadering van 16 februari 2021,

De burgemeester,

Koen Schuiling

De secretaris,

Christien Bronda