Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Appartementen Sint Bavostraat 19 te Rijsbergen”

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Appartementen Sint Bavostraat 19 te Rijsbergen ” in haar vergadering van 9 februari 2021 (ongewijzigd) heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Tevens is door burgemeester en wethouders op 1 december 2020 het Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder “Appartementen Sint Bavostraat 19 te Rijsbergen “ vastgesteld.

 

Inhoud in het kort

Het plan betreft een appartementengebouw met daarin ruimte voor zes appartementen. Het vigerende bestemmingsplan staat de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken is dit bestemmingsplan in procedure gebracht.

 

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en bijbehorende stukken, liggen van 25 februari tot en met 8 april 2021 tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis (Markt 1 te Zundert). De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.BPSintbavostraat19-VS01).

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan door een belanghebbende, die over het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep worden ingesteld. Een belanghebbende die over het ontwerp geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan slechts beroep instellen indien hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

 

Tegen het vastgestelde Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder kan eveneens door een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep worden ingesteld.

 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan en het vastgestelde Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van vrijdag 26 februari 2021 tot en met donderdag 8 april 2021. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt in dat geval opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Naar boven