Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 57227Overige overheidsinformatieBesluitenlijst raadsvergadering 28 januari 2021

Benoeming nieuw commissielid

De raad besluit unaniem per acclamatie:

Tot lid te benoemen van de raadscommissies:

1. Bisscheroux, S. (Simone) (v) PvdA/GroenLinks

Benoeming bestuurslid Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Present

De raad besluit per unaniem acclamatie:

De heer G. Valk met ingang van 1 augustus 2020 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Present.

Woonakkoord Westfriesland 2020-2025

De raad besluit per unaniem per acclamatie:

1. kennis te nemen van het woonakkoord Westfriesland 2020-2025;

2. de benodigde bedragen voor de uitvoering van het woonakkoord (€ 6.900 voor 2021 en voor 2022 € 8.500) op te nemen in de Voorjaarsnota 2021.

Voorstel varianten Kweeklust

BESLUITVORMING AMENDEMENTEN

1. Amendement Kweeklust bebouwing (A1)

STEMMING:

De raad besluit met 15 stemmen voor (ODS, CDA, VVD) en 4 stemmen (PvdA/GL, OP, GBS) aan te nemen het amendement met het volgende dictum:

Het voorgenomen besluit t.a.v. Toekomst complex volkstuinvereniging Kweeklust beslispunt 1:

1. te kiezen voor scenario 6: de bouw van 17 huurwoningen en 8 koopwoningen;

te wijzigen in:

1. te kiezen voor een scenario dat gebaseerd is in beginsel op scenario 6 waarbij:

a) het college oog heeft voor het realiseren van sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen;

b) het college in gesprek gaat met de initiatiefnemers van scenario 6 om te komen tot een nadere invulling waarbij gedacht kan worden aan maximaal 9 sociale huurwoningen en minimaal 9 goedkope koopwoningen (zoveel als mogelijk passend is binnen het bestaande bestemmingsplan);

2. het nog op te stellen Uitwerkingsplan Toekomst complex Volkstuinvereniging Kweeklust door de raad te laten vaststellen;

3. het college opdracht te geven de raad regelmatig te informeren over de voortgang van de uitvoering van het Uitwerkingsplan.

2. Amendement Kweeklust verhuizing (A2)

STEMMING:

De raad besluit met 18 stemmen voor (ODS, CDA, PvdA/GL, VVD, GBS) en 1 stem tegen (OP) aan te nemen het amendement met het volgende dictum:

Het voorgenomen besluit t.a.v. Toekomst complex volkstuinvereniging Kweeklust beslispunt 2:

2. Als nieuwe locatie voor de VTV Kweeklust aan te bieden: Voetakkers, Grootebroek en de

ruimtelijke procedure voor het gereed maken van die locatie te bevelen.

te wijzigen in:

2. Als nieuwe locatie voor de VTV Kweeklust aan te bieden: Voetakkers te Grootebroek en de

ruimtelijke procedure voor het gereed maken van die locatie te bevelen;

3. Het college op te dragen VTV Kweeklust zo goed mogelijk te begeleiden in de verhuizing naar Voetakkers, met als doel een zo goed mogelijke invulling van en overgang naar de nieuwe locatie te realiseren;

BESLUITVORMING GEAMENDEERD VOORSTEL

STEMMING:

De raad besluit met 17 stemmen voor (ODS, CDA, PvdA/GL, VVD) en 2 stemmen tegen (GBS, OP)

1. te kiezen voor een scenario dat gebaseerd is in beginsel op scenario 6 waarbij:

a) het college oog heeft voor het realiseren van sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen;

b) het college in gesprek gaat met de initiatiefnemers van scenario 6 om te komen tot een nadere invulling waarbij gedacht kan worden aan maximaal 9 sociale huurwoningen en minimaal 9 goedkope koopwoningen (zoveel als mogelijk passend is binnen het bestaande bestemmingsplan);

2. het nog op te stellen Uitwerkingsplan Toekomst complex Volkstuinvereniging Kweeklust door de raad te laten vaststellen;

3. het college opdracht te geven de raad regelmatig te informeren over de voortgang van de uitvoering van het Uitwerkingsplan.

4. Als nieuwe locatie voor de VTV Kweeklust aan te bieden: Voetakkers te Grootebroek en de

ruimtelijke procedure voor het gereed maken van die locatie te bevelen;

5. Het college op te dragen VTV Kweeklust zo goed mogelijk te begeleiden in de verhuizing naar Voetakkers, met als doel een zo goed mogelijke invulling van en overgang naar de nieuwe locatie te realiseren;

6. De uitvoering van dit scenario te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders;

7. Een voorbereidingskrediet van € 50.000 te voteren, als voorschot op de te ontvangen koopsom.

Motie Kweeklust OP

STEMMING MOTIE

De raad verwerpt met 18 stemmen van ODS, CDA, PvdA/GL, VVD en GBS tegen en 1 stem (OP) tegen de motie met het volgende dictum:

Verzoekt het college:

• De ruimtelijke procedures nu al op te starten om de bestemming van de beoogde locatie te wijzigen naar ‘volkstuin’.

• Volkstuinvereniging Kweeklust actief te betrekken bij de inrichting en het voor biologisch tuinieren geschikt maken van het terrein. Daarbij rekening houdend met de door de vereniging reeds aangedragen (zie brief 3-12-2020) redelijke eisen die zij nodig achten voor de volkstuin.

• Het volkstuincomplex pas te verhuizen nadat het beoogde terrein is ingericht en het juiste moment van verhuizen in overeenstemming met de vereniging is afgestemd.

• In het kader van de zorgplicht bij verhuurder aandringen op een huurtermijn die overeenkomt met de redelijke eisen van de Volkstuinvereniging Kweeklust.

• Zorgdragen dat alle kosten van de verplaatsing van Volkstuinvereniging Kweeklust (verhuizingskosten en inrichtingskosten nieuwe locatie) voor rekening komen van de gemeente en/of de combinatie Woonschakel/Kuin, zodat de vereniging het volkstuinencomplex zonder nadelige financiële gevolgen kan voortzetten op de beoogde locatie.

• De raad ieder kwartaal op de hoogte te houden van de voortgang van bovengenoemde acties aangaande de verhuizing van volkstuinvereniging Kweeklust.

Financiële bijlage raad 28 januari 2021

De raad besluit unaniem per acclamatie tot vaststelling van de financiële gevolgen van de in de raadsvergadering van 28 januari 2021 genomen besluiten voor het jaar 2021 en de begroting 2021 overeenkomstig te wijzigen.

Contact met de griffie

Voor meer informatie over de gemeenteraad kunt u zich in verbinding stellen met de griffier, mevrouw Y. Hermans telefoonnummer: 0228-534128 of via e-mail griffie@stedebroec.nl.

Voor de complete formulering van de raadsbesluiten kunt u het raadsinformatiesysteem op http://stedebroec.raadsinformatie.nl/ raadplegen.