Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 56740Plannen | ruimtelijkKennisgeving Wet geluidhinder Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

 

Besluit hogere waarden

Voor: bestemmingsplan Havenstraat 34-36 Stein

Datum besluit: 25 januari 2021

Zaaknummer: 2020-205988

 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage:

 • -

  In het gemeentehuis van Stein tijdens de reguliere openingstijden.

   

Rechtsbescherming

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden vanaf 25 februari 2021 tot en met 7 april 2021 beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waarbij tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding) kan worden aangevraagd bij de voorzitter van die afdeling.

 

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

 • -

  belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over de ontwerpbeschikking bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht;

 • -

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over de ontwerpbeschikking bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht;

 • -

  belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met de wijzigingen die bij vaststelling van het zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp..

 

Er dient rekening mee te worden gehouden dat aan de behandeling van een beroepschrift kosten zijn verbonden. Ook voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald. Informatie over het griffierecht kan worden verkregen bij de Raad van State.

 

Informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon (043) 389 78 12