Gemeenteblad van Eemsdelta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemsdeltaGemeenteblad 2021, 55628Overige besluiten van algemene strekkingKennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

 

Burgemeester en wethouders Eemsdelta maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een groepsaccommodatie aan de Hereweg 8 te Bierum. De vergunning bestaat uit het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo), gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo) en het in gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid (art. 2.1, lid 1, sub d Wabo).

 

Ter inzage

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 februari gedurende zes weken ter inzage bij gemeente Eemsdelta. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt via www.eemsdelta.nl, aan de receptie of telefonisch via 140596.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend door belanghebbenden bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Daarnaast kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u samen met een kopie van uw beroepschrift sturen aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

U kunt het beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.