Gemeenteblad van Eemsdelta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemsdeltaGemeenteblad 2021, 55626Overige besluiten van algemene strekkingKennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

 

Burgemeester en wethouders van Eemsdelta maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig in gebruik nemen van een pand (gewijzigde aanvraag) aan de Hogelandsterweg 16 te Farmsum. De vergunning bestaat uit: het in gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid (art. 2.1, lid 1, sub d Wabo).

 

Ter inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 25 februari 2021 tot en met 7 april 2021 ter inzage bij de gemeente Eemsdelta.

 

Bezwaar

Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze of het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt via www.eemsdelta.nl, aan de receptie of telefonisch via 140596.

 

U kunt het beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.