Gemeenteblad van Zwartewaterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandGemeenteblad 2021, 54549VerordeningenNadere regels subsidie corona cultuurfonds Zwartewaterland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland,

 

gelet op artikel 1, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Zwartewaterland,

 

b e s l u i t vast te stellen de:

Nadere regels subsidie Corona Cultuurfonds Zwartewaterland

Artikel 1 Definities

Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Subsidieverordening gemeente Zwartewaterland.

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • ASV: de Algemene subsidieverordening Zwartewaterland;

 • College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland;

 • Corona Cultuurfonds: een subsidieregeling van de gemeente Zwartewaterland, bedoeld voor culturele organisaties;

 • Culturele organisatie: stichtingen en verenigingen werkzaam in de culturele sector, zoals musea, buurthuizen, muziekkorpsen, etc., die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en die activiteiten organiseren die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Zwartewaterland of als locatie dienen waar deze activiteiten plaatsvinden.

Artikel 2 Doelstelling Corona Cultuurfonds

Corona Cultuurfonds is bedoeld voor culturele organisaties die met hun kernactiviteit, op zowel de korte als op de langere termijn, een bijdrage leveren aan de vitale samenleving binnen de gemeente Zwartewaterland en die door de coronacrisis in hun voortbestaan worden bedreigd. Het Corona Cultuurfonds biedt slechts ondersteuning daar waar geen overige compensatie (bijvoorbeeld van de Rijksoverheid of dekking vanuit eigen reserves) beschikbaar is.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan organisaties die in de vorm van activiteiten een bijdrage aan de culturele infrastructuur in Zwartewaterland leveren. Culturele organisaties kunnen voor ondersteuning uit het Corona Cultuurfonds in aanmerking komen wanneer zij als gevolg van de COVID-19 crisis significant nadeel ondervinden en waarbij een van de navolgende situaties zich voordoet:

 • a.

  De uitvoering van de activiteiten wordt als gevolg van de COVID-19 crisis ernstig bedreigd; en

 • b.

  Het voortbestaan wordt als gevolg van de COVID-19 crisis ernstig bedreigd.

Artikel 4 Voorwaarden en criteria

Ondersteuning uit het Corona Cultuurfonds is eenmalig en alleen mogelijk wanneer sprake is van onderstaande situatie:

 • a.

  Door de van overheidswege opgelegde maatregelen in verband met COVID-19 crisis kunnen de activiteiten niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd worden en dat heeft de subsidieaanvrager in financiële problemen gebracht;

 • b.

  De subsidieaanvrager heeft maximaal gestuurd op het beperken van uitgaven, die in het licht van de sluiting van de accommodatie of stopzetting van activiteiten vermijdbaar waren;

 • c.

  De ontstane situatie is acuut: de situatie dient zich plotseling aan, waarbij op zeer korte termijn maatregelen nodig zijn;

 • d.

  Wanneer niet in een andere bijdrage of voorziening kan worden voorzien, zoals bijvoorbeeld uit eigen reserves of tegemoetkomingen van o.a. de Rijksoverheid, provincie Overijssel of cultuurfondsen;

 • e.

  De situatie niet is ontstaan door verwijtbaar en/of onrechtmatig gedrag van de aanvrager.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Als subsidiabele kosten worden aangemerkt de (maandelijkse) kosten die in de periode van 1 maart tot 1 september 2021 zijn of worden gemaakt bestaande uit huur, energiekosten (gas, water, elektra), organisatiekosten (personeelslasten), activiteitkosten en/of andere kosten.

Artikel 6 Hoogte subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie uit het Corona Cultuurfonds is maximaal het bedrag, ter beoordeling aan het college, dat nodig is om de acute noodsituatie geheel of grotendeels op te lossen;

 • 2.

  Bij de hoogte van de subsidie wordt rekening gehouden met de eigen verantwoordelijkheid van de culturele organisatie. Deze moet aantonen welke (eigen) inspanning in redelijkheid is verricht om de financiële gevolgen van de COVID-19 crisis op te vangen en/of te verminderen.

Artikel 7 Subsidieplafond en verdeelcriteria

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het Corona Cultuurfonds bedraagt € 150.000,-;

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt;

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen;

 • 4.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 8 Aanvraagprocedure

Naast de gegevens zoals bepaald in artikel 4, eerste lid van de ASV Zwartewaterland levert de aanvrager tevens de volgende gegevens aan:

 • a.

  Een schriftelijk bewijs van rechtsgeldige vertegenwoordiging dan wel een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

 • b.

  Een schriftelijke omschrijving inclusief een toelichting/inhoudelijke onderbouwing van de nadelige gevolgen die zijn ontstaan ten gevolge van de COVID-19 crisis;

 • c.

  Een onderbouwing van het noodzakelijke bedrag vanuit het Corona Cultuurfonds;

 • d.

  Een beschrijving welke (eigen) inspanning door de aanvrager is verricht om de financiële gevolgen van de COVID-19 crisis op te vangen c.q. te verminderen;

 • e.

  De begroting van 2021 inclusief eventuele bijdragen vanuit andere noodsteunmaatregelen;

 • f.

  De vastgestelde jaarrekening over 2020 dan wel (indien nog niet gereed) over 2019. Indien geen jaarrekening gepubliceerd hoeft te worden, de laatst opgemaakte financiële verantwoording over 2020 dan wel -indien niet aanwezig- over 2019;

 • g.

  Deze jaarrekening is voorzien van een specificatie van het eigen vermogen, nader onderverdeeld in algemene reserve en bestemmingsreserve(s);

 • h.

  Het IBAN-bankrekeningnummer waarop de subsidiebijdrage uit het Corona Cultuurfonds gestort dient te worden.

 • i.

  Een specificatie van aanspraken op rijks- en/of provinciale regelingen.

Artikel 9 Aanvraagtermijn

Een aanvraag om subsidie wordt, in afwijking van het bepaalde in artikel 5, eerste lid, van de ASV, ingediend tussen het moment van inwerkingtreding van deze regeling en 1 september 2021.

Artikel 10 Beslistermijn

Het college beslist, in afwijking van het bepaalde in artikel 5, eerste lid, van de ASV, binnen zes weken na ontvangst van een volledige aanvraag. Deze termijn kan éénmalig voor ten hoogste vier weken worden verdaagd.

Artikel 11 Aanvullende weigeringsgronden

Als aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de ASV Zwartewaterland kan de subsidie eveneens worden geweigerd als niet wordt voldaan aan de bepalingen uit artikel 4 van deze nadere regels.

Artikel 12 Aanvraag om vaststelling

Een aanvraag om vaststelling wordt, in afwijking van artikel 11, eerste lid, van de ASV, uiterlijk op 1 februari 2022 ingediend.

Artikel 13 Rekening en verantwoording

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 12, lid 1 van de ASV Zwartewaterland, wordt een subsidie van niet meer dan € 10.000,- niet direct vastgesteld door het college;

 • 2.

  Artikel 12, lid 2 van de ASV Zwartewaterland geldt ook voor een subsidie op basis van deze nadere regeling voor toekenningen tot € 10.000,-;

 • 3.

  Het college is gerechtigd om voor de vaststelling van een subsidie op basis van deze nadere regels alle gegevens op te vragen die zij daarvoor noodzakelijk acht.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking per 1 maart 2021;

 • 2.

  Deze nadere regels treden uit werking op 1 september 2021 of wanneer het subsidieplafond bereikt is.

Artikel 15 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ‘Nadere regels subsidie Corona Cultuurfonds Zwartewaterland’.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 januari 2021,

De secretaris, de burgemeester,

Drs. D.S. Ruddijs ing. E.J. Bilder