Gemeenteblad van Geldrop-Mierlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloGemeenteblad 2021, 54296VerordeningenVERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE 2020

Besluit van de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo tot vaststelling van beleidsregels omtrent de werkgeverscommissie.

 

De gemeenteraad van de gemeente Geldrop-Mierlo;

 

gelezen het voorstel van het presidium van de gemeente Geldrop-Mierlo d.d. 15 december 2020;

gehoord de commissie Algemene Zaken d.d. 26 januari 2021;

 

gelet op de bepalingen van artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

besluit:

 

Vast te stellen de Verordening werkgeverscommissie 2020:

 

 

 

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap van de gemeenteraad uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, behoudens de bevoegdheid in artikel 107, 107a lid 2 en 107d lid 1 van de Gemeentewet;

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoort de voorbereiding en de tenuitvoerlegging van de tot de zeggenschap van de raad behorende taken en bevoegdheden, voor zover die op grond van de wet niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan anderen. Hiertoe behoort ook de bevoegdheid als werkgever overleg te voeren met de vakbonden in het Lokaal Overleg.

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden laten uitvoeren door een gevolmachtigde.

 

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een drietal door de raad benoemde raadsleden, waarbij de raad zorgt voor een evenwichtige vertegenwoordiging. De werkgeverscommissie wijst een voorzitter aan uit haar midden.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

 • a.

  op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

 • b.

  indien het lid aftreedt als lid van de raad;

 • c.

  indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als informant.

 

Artikel 3. Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • 1.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • 2.

  het leiden van de vergaderingen;

 • 3.

  het doen naleven van deze verordening;

 • 4.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,

 • 5.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

 

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

 

Artikel 5. Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 

Artikel 6. Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

 

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

 

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

 

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van zijn bekendmaking en werkt terug vanaf 1 januari 2020, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening werkgeverscommissie van 21 januari 2013, het daarbij behorende mandaatbesluit en alle overige besluiten met raadsnummer GM2012.0708A en GM2012.0708B.

 

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie 2020'.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad 8 februari 2021

van de gemeente Geldrop-Mierlo d.d.

De raad voornoemd,

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

W. H.F. Geboers J.C.J. van Bree