Gemeenteblad van Ommen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OmmenGemeenteblad 2021, 53516Beschikkingen | afhandelingBesluit Sandbergstraat 14 in Ommen

Gemeente Ommen laat weten dat op 26 januari 2021 de omgevingsvergunning voor het brandveilig maken van het gebouw op het perceel Sandbergstraat 14 in Ommen vastgesteld is.

 

Vanaf donderdag 10 december 2020 tot en met 21 januari 2021 heeft de ontwerp omgevingsvergunning ‘Sandbergstraat 14 Ommen’ gedurende zes weken ter inzage gelegen. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de locatie Sandbergstraat 14, 7731 DG te Ommen. De basisschool Guide de Brès wil een buitenschoolse opvang gaan realiseren. Hiervoor dient er een brandveilig gebruik aangevraagd te worden.

 

Het plan is zes weken lang te bekijken

De omgevingsvergunning is vanaf donderdag 26 januari 2021 op de volgende wijzen te bekijken:

 

U mag beroep indienen

Vanaf 26 januari 2021 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het besluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbeschikking naar voren te hebben gebracht. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.