Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 53057Plannen | ruimtelijkGemeente Zeewolde Ontwerp parapluherziening aanpassing geluidzone Trekkersveld IV en ontwerpbesluiten hogere waarde voor de percelen Helling 1, Ossenkampweg 20, Ossenkampweg 16 en Ossenkampweg 12

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf woensdag 24 februari 2021 de ontwerp parapluherziening aanpassing geluidzone Trekkersveld gedurende 6 weken ter inzage ligt. Het ontwerp bestemmingsplan is begrensd door de geluidzone rondom bedrijventerrein Trekkersveld. De huidige geluidzone moet worden aangepast vanwege de uitbreiding van het bedrijventerrein met Trekkersveld IV.

Als gevolg van deze nieuwe geluidzone zijn er ook hogere waarde besluiten nodig voor de (bedrijfs)woningen op de percelen Helling 1, Ossenkampweg 20, Ossenkampweg 16 en Ossenkampweg 12. De ontwerpbesluiten voor deze percelen liggen gelijktijdig ter inzage.

Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening

De gemeente is bezig met de planvorming voor een uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld onder de naam Trekkersveld IV. Dit plangebied ziet op circa 166 hectare datacenter en 35 hectare regulier bedrijventerrein. Voor dit project zijn meerdere plannen en besluiten nodig. De gemeente raad heeft op 25 juni 2020 besloten de benodigde vergunningen voor zover mogelijk met de procedure van het bestemmingsplan te coördineren. Deze coördinatieregeling houdt in dat de procedure van het bestemmingsplan wordt gecombineerd met een of meerdere vergunningen. De bestemmingsplannen worden vastgesteld door de gemeenteraad, de vergunningen worden verleend door het betreffende bevoegd gezag: de provincie Flevoland voor de omgevingsvergunning en ontgrondingsvergunning, het waterschap Zuiderzeeland voor de Waterwetvergunning. De ontwerpbesluiten worden los van elkaar ter inzage gelegd. Na de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de definitieve vergunningen worden de besluiten tegelijk gepubliceerd en ter inzage gelegd. Vanwege de coördinatie is er daarna één beroepsfase bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en wordt in één keer uitspraak gedaan over alle besluiten.

Gelijktijdig met deze ontwerp parapluherziening aanpassing geluidzone en de ontwerp hogere waarde besluiten worden in het kader van deze coördinatieregeling ook het ontwerpbestemmingsplan Trekkersveld IV, het milieueffectrapport Trekkersveld IV, het ontwerp exploitatieplan Trekkersveld IV en het Beeldkwaliteitplan Trekkersveld IV ter inzage gelegd. Meer informatie daarover vindt u de advertentie voor ontwerpbestemmingsplan Trekkersveld IV.

Ter inzage

U kunt de ontwerp parapluherziening aanpassing geluidzone Trekkersveld (op afspraak) inzien bij het Publiekscentrum van het gemeentehuis in Zeewolde of digitaal via de www.zeewolde.nl/trekkersveld4. U kunt het ontwerp ook inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0050.BPParapluGeluid-ON01 . Voor het inzien van de plannen bij het Publiekscentrum dient u, in verband met de Coronacrisis, een afspraak met het publiekscentrum te maken. U kunt daarvoor het algemene nummer 036- 5229522 bellen.

Zienswijze ontwerp parapluherziening aanpassing geluidzone Trekkersveld

Tijdens de inzagetermijn tot en met 6 april 2021 kan iedereen een zienswijze naar voren brengen.

Dat kan:

 • -

  online op www.zeewolde.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

 • -

  schriftelijk bij de gemeenteraad, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

 • -

  mondeling door een afspraak te maken met mevrouw S.L Strauss, telefoonnummer 036-5229423.

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerp bestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.

Zienswijze ontwerp besluiten hogere waarde

Tijdens de inzagetermijn tot en met 6 april 2021 kan iedereen een zienswijze naar voren brengen.

Dat kan:

 • -

  online op www.zeewolde.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

 • -

  schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

 • -

  mondeling door een afspraak te maken met mevrouw S.L Strauss, telefoonnummer 036-5229423.

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft.