Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 52509Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Beesel - wijziging mandaat - en (vol)machtigingsregister

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel heeft een aantal wijzigingen in het mandaat - en (vol)machtigingsregister vastgesteld.

 

-Het ondertekenen van de vaststellingen zoals bedoeld in artikel N11 van de Kieswet te mandateren aan de beleidsmedewerkers/beleidsondersteuners team Klantenbalie na overleg met de burgemeester;

-Bij het in behandeling nemen van aanvragen en afgeven van vervangende stempas en volmachtbewijs de kiezerspas toe te voegen en dit niet alleen aan de beleidsmedewerker en –ondersteuner te mandateren maar ook aan de administratief medewerker;

-De beleidsondersteuner en administratief medewerker ook te mandateren voor het in behandeling nemen en ondertekenen van af te leggen ondersteuningsverklaringen voor politieke groeperingen.

 

De gemeente Venlo is mandaat/machtiging verleend om namens het college besluiten te nemen ter uitvoering van de ASV gemeente Beesel met betrekking tot de subsidieverstrekking aan de Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg, met de mogelijkheid tot het verlenen van ondermandaat of ondermachtiging aan ondergeschikten. Tot de bevoegdheid wordt ook gerekend het beslissen op een bezwaarschrift.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel en de burgemeester van Beesel heeft het college en de burgemeester van Roermond mandaat, volmacht en machtiging verleend met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, -machtiging en -volmacht voor taken voortvloeiende uit het convenant contractmanagement Jeugdzorg Plus ZuidOost Nederland van 8 december 2020;

 

- De gemeente Venlo gevestigd te Venlo, mandaat, volmacht en machtiging te verlenen, met de mogelijkheid van ondermandaat, ondervolmacht en submachtiging, voor taken in relatie tot het uitvoeren van de inkoopprocedures beschermd wonen, maatschappelijke opvang bemoeizorg & OGGZ preventie regio Noord- en Midden-Limburg voor de periode 2022 e.v..

 

Reuver, 8 februari 2021