Agenda raadsvergadering

 

 •  

Datum : 3 maart 2021

 •  

Tijdstip : 19:30 uur

 •  

Locatie : Digitaal

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

1.

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

 •  

 

2.

Vragenhalfuur

Dit gebeurt schriftelijk.

 •  

 

3.

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 februari 2021 en toezeggingen- en vragenlijst

Voorstel:

 • a.

  de besluitenlijst vaststellen;

 • b.

  de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;

 • c.

  lijst moties en amendementen.

 •  

 

4.

Debat

 •  

 

5D.

Grondexploitatie Boslust Noordoost Balk

Voorstel:

1. De grondexploitatieopzet voor Boslust Noordoost Balk vast te stellen;

2. Een krediet van € 288.504 voor de realisatie beschikbaar te stellen en dit ten laste te

brengen van de grondexploitatie Boslust Noordoost Balk.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 9B .

 •  

 

6D.

Tegemoetkoming terrashouders via de heffing van precariobelasting(-rechten)

Voorstel:

 • 1.

  om artikel 2.1 genoemd in de tarieventabel van de Verordening precariobelasting 2020 met ingang van 1 januari 2020 buiten werking te stellen;

 • 2.

  om artikel 2.1 genoemd in de tarieventabel van de Verordening precariorechten 2020 met ingang van 1 januari 2020 buiten werking te stellen.

Als gevolg waarvan er geen precariobelasting en precariorechten 2020 opgelegd zullen worden aan horecaondernemers.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 10B .

 •  

 

7D.

Verordening Fractievergoeding De Fryske Marren 2021

Voorstel: de verordening op de fractievergoeding De Fryske Marren 2021 vast te stellen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 11B .

 •  

 

8.

Beslút

 •  

 

9B.

Grondexploitatie Boslust Noordoost Balk

Voorstel: zie agendapunt 5D.

 •  

 

10B.

Tegemoetkoming terrashouders via de heffing van precariobelasting(-rechten)

Voorstel: zie agendapunt 6D.

 •  

 

11B.

Verordening Fractievergoeding De Fryske Marren 2021

Voorstel: zie agendapunt 7D.

 •  

 

12.

Sluiting

 •  

 

Stukken

De voorstellen die worden behandeld in deze vergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

 

Raadsvergadering live volgen

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze webcast www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

 

 

Naar boven