Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 51870Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Vensteeg 11, 5411 AR Zeeland; het brandveilig gebruiken van een pand ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten (aanvraag ontvangen op 9 februari 2021)

Udensedreef 5, 5374 RL Schaijk; het kappen van bomen in verband met het realiseren van nieuwbouwplannen van Zorgcentrum Nieuwe Hoeven (aanvraag ontvangen op 9 februari 2021)

Kleine Graspeel 1, 5411 LA Zeeland; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit in verband met verbouw van de woning (aanvraag ontvangen op 9 februari 2021)

Ontvangen sloopmeldingen:

't Erf 1 t/m 13, 5374 AT Schaijk, ‘t Erf 2 t/m 32, 5374 AM Schaijk, 't Erf 34 t/m 46, 5374 AS Schaijk, Wingerd 2 t/m 30, 5374 AP Schaijk, Wingerd 13-23-27-29, 5374 AN Schaijk, Wingerd 40 t/m 48, 5374 AP Schaijk, Kruidenhof 9-11-13, 5374 AX Schaijk, Smidse 119-123-131, 5374 AJ Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit diverse woningen (melding ontvangen op 9 februari 2021)

Langstraat 8, 5411 LE Zeeland; het slopen van een woning en twee bijgebouwen met asbesthoudende materialen en dakbedekkingen (melding ontvangen op 10 februari 2021)

Ontvangen melding lozingsbesluit:

Egbert Dekkershof 2 tot en met 16 (even) en 20 tot en met 30 (even), 5411 LZ Zeeland; het melden van de realisatie en exploitatie van een gesloten bodemenergiesysteem voor het koelen en verwarmen van woningen (melding ontvangen op 12 februari 2021)

Ontvangen intrekkingsverzoek:

Zandstraat 15, 5374 NA Schaijk; het aanleggen van een inrit (aanvraag ingetrokken op 12 februari 2021)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Roskam 2, 5411 CN Zeeland; het huisvesten van 6 niet-verwante personen (arbeidsmigranten) (vergunning verzonden op 10 februari 2021)

Achter-Oventje 2b, 5411 NN Zeeland; het bouwen van een woning met berging (vergunning verzonden op 12 februari 2021)

Achter-Oventje 2b, 5411 NN Zeeland; het tijdelijk (gedurende een periode van maximaal 2 jaar) geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (vergunning verzonden op 12 februari 2021)

Verlenging termijn van afhandeling van een verzoek om omgevingsvergunning:

Voermanstraat ongenummerd te Reek; het bouwen van een bedrijfswoning. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is met 6 weken verlengd. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 8 februari 2021.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen en tot verlenging van de afhandelingstermijn kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop "online regelen" → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.