Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2021, 509Plannen | ruimtelijkVaststelling bestemmingsplan Asten Laarbroek-Laagveld 2020 (gewijzigd vastgesteld door de Raad)

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 8 december 2020 het bestemmingsplan “Asten Laarbroek-Laagveld 2020” gewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Laarbroek 2-2a en Oliemolen 3 en de achterliggende agrarische gronden. De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt ca. 5,3 hectare.

Ontwikkeling

Aan het plangebied is grotendeels de bestemming ‘Bedrijventerrein’ toegekend. Hiermee wordt de vestiging van niet-agrarische bedrijvigheid mogelijk gemaakt, waaronder de verplaatsing van een binnen de gemeente gevestigd groothandelsbedrijf. Dit bedrijf krijgt een bouwperceel van maximaal 31.000 m2. De huidige bedrijfswoningen aan de Laarbroek 2-2a en Oliemolen 3 krijgen de bestemming ‘Wonen’. Tussen het bedrijventerrein en deze woningen wordt een bufferzone gerealiseerd in verband met de noodzakelijke afstand tussen deze verschillende functies. De bufferzone draagt tevens bij aan de landschappelijke inpassing van deze ontwikkeling, ook aan de west- en noordzijde van het plangebied is voorzien in de aanplant van bomen en struiken.

De bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen hebben betrekking op:

Verbetering van de landschappelijke inpassing;

Aanpassingen in de verbeelding waaronder de situering en omvang van de opgenomen bouwvlakken;

Toevoeging van verkeersonderzoek aan de toelichting, gelet op de ingekomen zienswijze op dit punt;

Diverse aanvullingen en verbeteringen in de regels, toelichting en verbeelding van het plan.

In de bij het raadsbesluit behorende bijlagen is een volledig overzicht opgenomen van de doorgevoerde aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt de stukken inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0743.BP02020004-VS01. Op de gemeentelijke website www.asten.nl kunt u nadere informatie vinden.

Tevens ligt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken met ingang van 8 januari 2021 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

Tegen het besluit van de gemeenteraad inzake vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van 9 januari 2021 gedurende 6 weken een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend, danwel door belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze ingediend hebben.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het bestemmingsplan is de digitale versie doorslaggevend.