Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 50782Overige overheidsinformatieBekendmaking aanwijzing toezichthouders Wet algemene bepalingen omgevingsrecht e.a., Algemene plaatselijke verordening, Wet basisregistratie personen, Wet basisregistratie adressen en gebouwen en toepassing bestuursdwang

Burgemeester en wethouders van Voerendaal en de burgemeester van Voerendaal maken bekend dat zij op 26 januari 2021 personen hebben aangewezen als toezichthouder, als bedoeld in en belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht e.a., de Apv, de Wet basisregistratie personen, de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:27, lid 1 Algemene wet bestuursrecht (toepassing bestuursdwang).

 

De aanstellingsbesluiten onbezoldigd gemeente-ambtenaar en aanwijzingsbesluiten toezichthouder van: 3 juli 2006, 19 oktober 2010, 13 juli 2011, 3 november 2015, 22 december 2015, 17 mei 2016, 9 augustus 2016, 30 augustus 2016, 7 februari 2017, 14 februari 2017, 20 juni 2017, 21 juni 2017 en 17 juli 2018 zijn ingetrokken.

 

Bovengenoemde besluiten liggen van 19 februari 2021 t/m 2 april 2021 voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis. Tegen vergoeding van de legeskosten kan een kopie van een besluit worden verkregen. De besluiten treden in werking op de dag na bekendmaking.

 

\ Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders en/of de burgemeester, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

• naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit

• de gronden van het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend en u vindt dat er dringende redenen zijn om alvast een voorlopig oordeel van de rechter (een voorlopige voorziening) te vragen over het besluit, dan kunt u dit kenbaar maken via een schriftelijk en gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening. Dit verzoek kunt u sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.